• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
HƯỚNG DẪN Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 17/04/2017 8:00:00 CH
Lượt đọc: 8067

 

  ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      

  HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                        *                                                                Mù Cang Chải, ngày 10 tháng 4 năm 2017

             Số:  09 - HD/HU 

                           

HƯỚNG DẪN

Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

---------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Mù Cang Chải hướng dẫn cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai nghiêm túc việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

- Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh  giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện.

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

1. Căn cứ xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Căn cứ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung vào một số nội dung sau:

(1). Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn ghiệp vụ, quán triệt, thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Trung ương, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

(2). Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở.

(3). Chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

(4). Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

(5). Phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

(6). Nâng cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

1.2. Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung vào nội dung đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống:

(1). Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.

(2). Mắc “bệnh thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

(3). Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

(4). Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

1.3. Căn cứ các quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

1.4. Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan đến công chức, viên chức và các quy định, quy chế của bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể Trung ương theo ngành dọc.

1.5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến quy tắc ứng xử, tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của ngành.

1.6. Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, công vụ.

2. Về kết cấu, nội dung và hình thức thể hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Về kết cấu, nội dung: Gợi ý một số dạng kết cấu như sau:

(1). Kết cấu theo quan hệ của cán bộ, công chức, viên chức:

- Với Tổ quốc, với Đảng;

- Với nhân dân, với cơ sở;

- Với đồng chí, đồng nghiệp;

- Với công việc, nhiệm vụ được giao.

- Với bản thân…

(2). Kết cấu theo hướng có 02 nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn: Những điều phải làm và không được làm; những điều cần xây, cần chống;

(3). Kết cấu khác, bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

2.2. Về hình thức thể hiện: Trình bày, diễn đạt các nội dung, các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phải thực sự cô đọng, ngắn gọn, bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc, gần gũi, thiết thực với công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; dễ hiểu, dễ tuyên truyền, phổ biến và có tính khả thi cao.

III. TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, BAN HÀNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào hướng dẫn của Huyện ủy, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

3. Sau khi ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của mình. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, hoàn thành trước ngày 30/01 hằng năm (Riêng năm 2017, hoàn thành trước ngày 30/4/2017).

Hằng năm, vào dịp cuối năm, tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh, uốn nắn những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

4. Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán những biểu hiện hình thức, qua loa và những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn của Huyện ủy, định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trên đây là Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

- TT Tỉnh ủy;                                                        PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- BTG Tỉnh ủy;                                                                                    đã ký

- TT Huyện ủy;

- Các đ/c Ủy viên BCH;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Các cơ quan, ban ngành,

  đoàn thể huyện;

- Lưu TG - HU. 

                                                                                                   Vũ Đình Lợi

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.9.2021

chương trình phát thanh 24.9.2021

chương trình phát thanh 23.9.2021