• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đề cương kiểm tra Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015
Ngày xuất bản: 22/07/2016 7:08:30 SA
Lượt đọc: 11411

  

                                    

Đề cương hướng dẫn chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra

 

Thực hiện Quyết định số 189 - QĐ/HU ngày 01/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải về kiểm tra việc ban hành các văn bản sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đoàn kiểm tra Huyện ủy xây dưng Đề cương hướng dẫn các chi, đảng bộ chuẩn báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Nêu khái quát đặc điểm tình hình chung của chi, đảng bộ, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của chi, đảng bộ.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ

1. Kết quả triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

 - Công tác chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở? như: Nghị quyết lần thứ 10, 11, 12 của BCH TW Đảng (khóa XI)?

- Kết quả hoạt động của Ban tuyên giáo cơ sở như thế nào? việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban tuyên giáo ra sao? có chủ động tham mưu triển khai công việc không? Ban tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền những nội dung gì đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân? Việc tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương trên địa bàn xã, thị trấn được triển khai thực hiện như thế nào? Hình thức tuyên tuyền được thực hiện cụ thể ra sao? Hiệu quả công tác tuyên truyền đến đâu? 

-  Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của cấp uỷ địa phương?

- Tình hình khai thác sử dụng báo chí, cuốn Thông báo nội bộ của tỉnh, huyện, cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ bản như thế nào?

 

* Việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ”; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân?

- Việc gắn thực hiện Chỉ thị 03 với phát động các phong trào thi đua bằng công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

- Công tác phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 cấp ủy đã lựa chọn được bao nhiêu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực để biểu dương, khen thưởng?

- Đánh giá kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công?

- Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Quy định 101 - QĐ/TW; Quy định 55 - QĐ/TW, tập trung vào việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; việc rà soát phát hiện, bổ sung những vấn đề mới, yếu kém, khuyết điểm phát sinh và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời khắc phục như thế nào?

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sau Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra như ban hành văn bản chỉ đạo; tổ chức hội nghị triển khai; việc phân công chỉ đạo, thực hiện; định hướng nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp vớỉ tình hình thực tế; quy định thời gian ban hành.

- Việc chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Việc ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

+ Đối với chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa: nội dung kiểm tra, giám sát; đối tượng kiểm tra, giám sát; hình thức, phương pháp và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Thời gian ban hành.

+ Đối với quy chế làm việc của Ban Chấp chấp Đảng bộ: việc xác định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ; trách nhiệm, quyền hạn cá nhân của từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt.

+ Đối với quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: việc xác định chức năng và tổ chức của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; trách nhiệm, quyền hạn của tập thể ủy ban kiểm tra; trách nhiệm, quyền hạn cùa từng thành viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm; xác định nguyên tắc và chế độ làm việc; sự lãnh đạo của cấp ủy đối với ủy ban kiểm tra; mối quan hệ công tác; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình hành động nghị quyết đại hội; quy chế làm việc của chi bộ; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí chi ủy viên chi bộ; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của chi bộ. 

3. Công tác dân vận

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về kiện toàn khối dân vận cơ sở? phân công nhiệm vụ cho khối dân vận cơ sở? quy chế hoạt động khối dân vận cơ sở?

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở”? phân công nhiệm vụ; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ?

- Hoạt động của khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn bản?

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Những tồn tại, hạn chế nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung báo cáo ở trên:

- Công tác tổ chức, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, tuyên truyền vân động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW?

- Trong thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra?

- Trong thực hiện công tác dân vận?

2. Nguyên nhân

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đã nêu. Vậy nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế đó là do đâu?

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỜI

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Căn cứ nội dung nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và tình hình nhiệm vụ mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

2. Các giải pháp cụ thể

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đã nêu, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ( nếu có)

 Trên đây là Đề cương hướng dẫn các chi, đảng bộ chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ được kiểm tra gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 5/12/2015./.

                                                                                                                                                                                         BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 25.9.2023

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023