• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)!
Ngày xuất bản: 17/05/2017 2:09:00 CH
Lượt đọc: 6574

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              BAN TUYÊN GIÁO

                                *                                                              Mù Cang Chải, ngày 15 tháng 5 năm 2017

                 Số: 86 - CV/TG

     “V/v tuyên truyền Kỷ niệm 127 năm

        Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

               19/5/1890 -19/5/2017”

 

 

Kính gửi:  - Các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;

                  - Đài TT -TH; Phòng VH –TT;

                 - Báo cáo viên; Ban tuyên giáo cơ sở;

                     - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Để công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đạt kết quả, đảm bảo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về thân thế, sự nghiệp, những công lao to lớn, vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các mạng Việt Nam; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị có các hình thức tổ chức triển khai, tuyên truyền phù hợp, tiến hành treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đóng trên địa bàn treo băng zôn, khẩu hiệu trong dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (thời gian từ ngày 18/5 đến hết ngày 20/5/2017).

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua yêu nước, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (02/7/1957 – 02/7/2017) và 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 – 18/10/2017).

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện:

Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng ngày kỷ niệm. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên trục đường chính, khu trung tâm huyện, trước tiền sảnh cơ quan Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong dịp kỷ niệm (từ ngày 18/5 đến hết ngày 20/5).

 4. Đội ngũ báo cáo viên; Ban Tuyên giáo cơ sở

 Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; đổi mới phương thức tuyên tuyền, lựa trọn nội dung, kết hợp lồng gắn việc tuyên truyền nhiệm vụ chuyên môn, các cuộc họp chi bộ, thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư với việc  tuyên truyền phổ biến, rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ngày kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017).

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong dịp kỷ niệm; gắn công tác tuyên truyền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (02/7/1957 - 02/7/2017) và 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2017) đến đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng !

- Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2017) !

- Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới !

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

- Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

                            ( Có Đề cương tuyên truyền kèm theo )

Trên đây là Công văn chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                                                   K/T TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh ủy;                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN

- T.T Huyện ủy;                                                                       ĐÃ KÝ

- Như kính gửi;                                                                                                                  

- Lưu TG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               

 

                                                                                

                                                                                        Đồng Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2017)

----------------------

 

I. KHÁI QUÁT THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà  nho yêu nước,  ở làng Hoàng Trù,  xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ những ngày niên thiếu. 

  Chứng kiến cảnh đất nước cơ cực lầm than, với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ. Ngày 05/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu sang Pháp bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của mình.  

  Trong những năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và qua nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với các phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917 thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Người xác định đây là con đường đúng đắn duy nhất có thể giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. 

  Năm 1919, Người  gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi bản yêu sách 8 điểm (ký tên Nguyễn Ái Quốc) đến Hội nghị Véc-xây (Pháp) yêu cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tháng 12/1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

  Tháng 6/1923, Người sang Liên Xô bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước của Lênin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ nhất Quốc tế Nông dân (10/1923) Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân.

 Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản Báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về trong nước đồng thời mở các lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

 Ngày 03/02/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/01/1941 Người về nước và triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xác định đường  lối đấu tranh của dân tộc Việt Nam lúc này là đánh Pháp, đuổi Nhật,  thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Tháng 8/1945, Người chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, cử Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Tháng 9/1945, thực dân Pháp câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng Quốc dân Đảng (Trung Quốc) trở lại xâm lược nước ta  một lần nữa. Ngày 09/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và thông qua bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (01/1946) đã bầu Người làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

           Tháng 7/1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam bị đế quốc Mỹ biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai cuộc cách mạng: cánh mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 

Tháng 9/1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quóc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa tiến hành kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại sự tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý thế giới. 

Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục - Văn hóa – Khoa học của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là: “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất”.

  II- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Giữa lúc các phong trào cách mạng Việt Nam bị dìm trong bể máu vì bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước đồng bào quốc dân và toàn thế giới:“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do độc lập”.

Ngay sau khi giành độc lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ. Với dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng xây dựng đường lối “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”, lãnh đạo nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách anh hùng, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, càng chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng rất đúng đắn và sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.

  2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới

  Danh nhân văn hóa thế giới là sự tôn vinh của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đối với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cho thế giới. Bởi văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành trong truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là trong quá trình Người tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Với tư cách là danh nhân văn hóa thế giới đã góp phần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại. “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai... Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi như thấy được ngày mai, như thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương” ( Nhà thơ Xô Viết – Ôxip Mandextam)

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã chiến đấu chống áp bức, bất công,   không chỉ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam mà còn mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Người đã hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời cho dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong những giá trị trường tồn mà Người để lại, có di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; về đại đoàn kết toàn dân tộc; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư...

  III- TIẾP TỤC THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ  MINH TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

 1- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư  tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng

 Ngày nay, khi sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những biến đổi trên thế giới nhanh chóng, phức tạp, khó lường; những vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều, càng đòi hỏi phải có những lời giải đáp thuyết phục, có cơ sở lý luận và thực tiễn. Trong lúc đó, các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đi tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, hơn lúc nào hết Đảng ta xác định phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta cũng cần phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 2- Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

   Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 31/5/2016 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kế hoạch học tập toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 26/10/2016 về xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kế hoạch tuyên truyền toàn khóa số 16 - KH /TG, ngày 25/10/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kế hoạch số 41- KH/HU, ngày 23/12/2016 về sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; kế hoạch học tập toàn khóa; kế hoạch tuyên truyền toàn khóa, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân học tập Chỉ thị 05-CT/TW và xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017.

 Việc xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cơ bản đã bám sát tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Căn cứ tình hình thực tế, Đảng bộ Mù Cang Chải xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chuyền đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức hiệu quả.

- Chỉ đạo các cấp ủy kịp thời rà soát, bổ sung nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Chỉ đạo các cấp ủy xác định nội dung và giải pháp thực hiện đột phá trong kế hoạch toàn khóa của Huyện ủy và cấp ủy mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo Huyện đoàn thanh niên phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05  - CT/TW, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đạt hiệu quả.

      BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY  

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 27.10.2021

chương trình phát thanh 26.10.2021

chương trình phát thanh 25.10.2021