• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Báo cáo tự kiểm tra Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013
Ngày xuất bản: 22/07/2016 6:46:02 SA
Lượt đọc: 15179

  

Báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 54-HD/TG, ngày 16/7/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái về xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.  Huyện uỷ Mù Cang Chải xây dựng báo cáo tự kiểm tra cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

I – CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW, NGÀY 14/5/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

1. Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên các lĩnh vực cụ thể: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.

Thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện đưa nội dung thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương vào việc xem xét, phân loại và đánh gia cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong quá trình thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã thu hút được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn huyện tham gia, góp phần thúc đẩy việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết.

Huyện ủy thường xuyên quan tâm đến công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW thông qua những công việc thường ngày của các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững, quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Huyện ủy đã chỉ đạo Bộ phận giúp việc cấp ủy huyện xây dựng các văn bản hướng dẫn để cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với chuyên môn,  nghề nghiệp từng lĩnh vực công tác, đảm bảo đạt kết quả cao.

Làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận đang quan tâm như vấn đề giải phóng mặt bằng để thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vấn đề về giải quyết an sinh xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng được hưởng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước; vấn đề phát gạo cứu đói, rà soát hộ nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, tình trạng phá rừng làm nương rẫy, buôn bán lâm sản, khai thác quặng, khai thác vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn… Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong thời gian qua.

3. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Huyện uỷ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 10/4/2012 về bổ sung chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 23/5/2012 về ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 với 7 chuẩn mực cơ bản, 34/34 chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng tiêu chí, bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt 100% kế hoạch.

Qua học tập, đăng ký đã nhân rộng, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nội dung đối tượng, công việc cụ thể xây dựng bản đăng ký làm theo lời Bác ngày càng phong phú gắn với những việc làm cụ thể như: tác phong lề lối làm việc; ý thức tiết kiệm văn phòng phẩm; đạo đức nghề nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân, giờ làm việc, không đốt rừng, phá rừng làm nương rẫy, không sinh con thứ 3, không thách cưới, người chết không để lâu trong nhà, sản xuất vụ đông xuân, nuôi nhốt, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh theo mùa, xây dựng gia đình, bản làng văn hoá, gia đình dòng họ hiếu học, chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký làm theo được lưu giữ tại Bộ phận giúp việc cấp mình, đảng viên ký kết với chi bộ và chi bộ ký với Đảng uỷ, được thực hiện tốt. Hằng năm các chi, đảng bộ bình xét cuối năm đều lấy tiêu trí thực hiện các chuẩn mực, nội dung đăng ký để bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. 

Hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức chung và chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cùng với các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các cấp. 100% cán bộ, đảng viên đều tham gia ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung học tập chuyên đề năm 2013 vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện đã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước của huyện, của các ngành, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là những việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Bộ phận giúp việc xây dựng văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và nội dung học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phù hợp với đặc thù tính chất công việc của từng lĩnh vực, ngành nghề công tác. Thường xuyên quán triệt nội dung sinh hoạt, học tập đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hoạt động, chương trình, các cuộc họp thôn bản, tổ dân phố.

Nhờ chỉ đạo làm tốt công tác đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung học tập chuyên đề năm 2013 vào trong sinh hoạt thường kỳ của các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được củng cố, tăng cường, đổi mới nội dung, phương pháp trong sinh hoạt, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường dân chủ, xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, học viên, cho thế hệ trẻ.

Chỉ đạo ngành giáo dục đưa nội dung giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy của các nhà trường ở các cấp học, bậc học. Tăng cường giáo dục chuẩn mực đạo đức cho các cấp học từ mầm non đến THPT, gắn với chương trình bồi dưỡng, đào tạo của các nhà trường. Qua đó nhằm giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm tích cực phấn đấu trong học tập và rèn luyện để sau này trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Các cấp ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên và nhi đồng trong toàn huyện tham gia, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Trong hai năm qua, công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, nhiều thanh niên đã cố gắng phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong học tập và công tác, trở thành những mô hình điển hình, tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả và đã được cấp ủy, cơ quan, đơn vị bình bầu, giới thiệu để kịp thời tuyên dương, khen thưởng.

6. Công tác kiểm tra, đôn đốc; tự kiểm tra của cấp ủy và lãnh đạo các cấp về thực hiện Chỉ thị. 

Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo Bộ phận giúp việc chủ động xây dựng các văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc; tự kiểm tra, lãnh đạo của các cấp ủy đảng về tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Gắn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và đạt kết quả. 

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy luôn được quan tâm. Mỗi năm Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị và công tác triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm. Từ năm 2011 đến nay, Huyện uỷ đã thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 tại 16 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, trong đó thực hiện tốt có 03 đảng bộ (Đảng bộ La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Khao Mang); khá có 07 chi, đảng bộ (Hồ Bốn, Dế Xu Phình, Nông - Lâm nghiệp, chi bộ Khối dân, phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh - Truyền hình); trung bình có 06 chi, đảng bộ ( Đảng bộ Nậm Có, Cao Phạ, Kim Nọi, Chế Tạo, Bệnh viện đa khoa, Bưu điện). Ngoài ra, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ khác tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 và xây dựng báo cáo kết quả gửi về Bộ phận giúp việc cấp ủy huyện để tổng hợp, theo dõi.

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, cho thấy 100% các chi, đảng bộ đã chủ động tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị 03 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, từng tổ chức đoàn thể, đạt kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

7. Công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối hành chính nhà nước.

Xác định rõ việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, ngoài chỉ đạo thực hiện đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc khối hành nhà nước trên địa bàn huyện theo đúng 5 nội dung cơ bản của Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, ban, ngành trong khối hành chính nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, tích cức đấu tránh chống tham nhũng và lãng phí, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xây dựng các văn bản cụ thể hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với đặc điểm hoạt động, lĩnh vực chuyên môn của từng cơ quan, ban, ngành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để quán triệt, học tập và thực hiện chỉ thị đạt kết quả. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là đạo đức, trách nhiệm của công chức ở các cơ quan, ban, ngành trong khối hành chính nhà nước ở huyện, xã. Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị gắn với công tác biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

8. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, có sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp như: băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, phát huy vai trò của đội thông tin, xe lưu động phục vụ công tác tuyên truyền tại các xã. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với 190 tin, 30 bài bằng hai thứ tiếng phổ thông và tiếng Mông, 04 phóng sự tuyên truyền nội dung thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống đài phát thanh từ huyện đến cơ sở. Kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm hướng vào hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, bằng những việc làm cụ thể của bản thân, gia đình, dòng họ, lấy tiêu trí hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị làm thước đo đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Tuyên truyền công tác xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến với 18 tập thể và 39 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được cấp huyện, cấp tỉnh biểu dương khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ huyện. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng có năng lực, nhiệt tình, am hiểu cơ sở đã phát huy vai trò hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Các tài liệu Bản tin huyện Mù Cang Chải ban hành hàng quý được biên soạn ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu cung cấp những thông tin tình hình kinh tế - chính trị địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị ở các chi bộ thôn, bản cơ sở.

II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW, NGÀY 14/5/211 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

1. Nêu những cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Chi bộ Ban Chính trị Đảng bộ Quân sự huyện, chi bộ 3 Đảng bộ Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nêu cao tinh thần đoàn kết kỷ luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, hoà giải cơ sở.

Ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 03  về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vân động của ngành như “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học xanh, sạch, đẹp”, “Dạy tốt, học tốt”… Quán triệt, học tập và thực hiện chỉ thị thông quan đợt tập huấn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên chức. Tiêu biểu như chi bộ Trường trung học phổ thông; Trường PTDTNT - THCS đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế chuyên môn “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải ra sức thi đua dạy tốt và học tốt”, tỷ lệ chuyên cần đạt 100%. Đặc biệt Trường PTDTNT - THCS huyện có 1 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh môn lịch sử. Hằng năm có 80 - 85% giáo viên dạy giỏi, năm 2012 - 2013 có 03 giáo viên đạt giải ba giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Trường THPT có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Uỷ ban nhân dân xã La Pán Tẩn phát huy nội lực địa phương ( nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân cùng làm ) tích cực tham mưu cho Đảng uỷ xin chủ trương của huyện thu hồi, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn xây nhà bán trú, trường học, trạm y tế xã, mở đường giao thông đến nơi sản xuất, giao thông liên thôn. Trong vụ sạt lở đất ngày 7/9/2012 các tập thể, cá nhân đã ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng, 2,9 tấn gạo và hàng trăm suất quà đã tham mưu cho huyện xin chủ trương gửi sổ tiết kiệm cho các gia đình nạn nhân để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

Một số gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: anh Lý A Dình, hội viên hội Nông dân bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải với mô hình chăn nuôi gia trại vườn - ao - chuồng; ông Lù Khua Sử, hội viên hội Cựu Chiến binh bản Nả Háng B, xã Púng Luông với mô hình trồng rừng kinh tế; ông Giàng A Su, bí thư chi bộ bản Khao Mang, xã Khao Mang; bà Vàng Thị Dung, hội viên hội Phụ nữ bản Xéo Mả Pán, xã Khao Mang tích cực sản xuất vụ đông xuân cho năng suất cao; anh Chang A Dê, đoàn viên thanh niên bản Dế Xu Phình A, xã Dế Xu Phình với mô hình nuôi dê thương phẩm và trồng thảo quả cho thu hoạch cao...đã phát huy được tiềm năng sẵn có của địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 2. Ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 03; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

2.1. Ưu điểm

Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong toàn huyện đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực, gắn với thực hiện công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện chỉ thị trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp, chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng tiêu chí, tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết học tập chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật là tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm tự giác, đi đầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ các cấp; ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm có sự chuyển biến tích cực.

2.2 Hạn chế, yếu kém

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng ở một số chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa liên tục. Chưa có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa xây dựng được các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Bản cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa sát với từng đối tượng.

Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, kinh tế - xã hội để tập trung giải quyết ở một số chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chung chung, chưa cụ thể.

Một số cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt chưa thể hiện vai trò nêu gương trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có trường hợp còn vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được các cấp uỷ đảng quan tâm. Huyện đoàn thanh niên triển khai thực hiện học tập chưa thường xuyên, hiệu quả thấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng ở các cấp uỷ đảng còn xem nhẹ, chưa thực sự phát huy tác dụng.

2.3 Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, chưa nhận thức đẩy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chỉ thị đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu còn hạn chế, chưa mang tính đột phá, công tác chỉ đạo về thường xuyên thực hiện chỉ thị đôi khi còn chưa chủ động, còn cứng nhắc theo một chiểu từ trên xuống.

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chỉ thị, nhất là đối với các chi bộ thôn, bản chưa kịp thời phát hiện và khắc phục số mặt còn hạn chế.

Hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp ủy chưa thường xuyên, công tác giao ban sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng chưa kịp thời.

 

2.4 Bài học kinh nghiệm

Xác định rõ nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là việc làm thường xuyên, liên tục các cấp uỷ, mỗi tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và cá nhân từng đồng chí cán bộ, đảng viên, do đó phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với việc triển khai thực hiện chỉ thị 03 từ huyện đến cơ sở.

Các chi, đảng bộ phải nghiêm túc quán triệt nội dung chỉ thị trong cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin phản ánh những cá nhân, tập thể có cách làm sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW4 (khoá XI) đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện chỉ thị 03 trên địa bàn huyện, Bộ phận giúp việc cấp ủy các chi, đảng bộ tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo đưa việc thực hiện chỉ thị vào nội dung sinh hoạt chi bộ đạt kết quả.

2.5. Biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo.

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải xây dựng được chuẩn mực đạo đức, đăng ký mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng kịp thời và theo đúng quy định. 

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), xây dựng thành tiêu chí để bình xét khen thưởng và phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, nhằm triển khai, thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả. 

3. Về trách nhiệm của Ban Thường vụ cấp ủy, các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến nội dung kiểm tra đối với những hạn chế, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện chỉ thị một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển, đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên Ban Thường vụ của một số cấp ủy, tổ chức đảng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. Công tác triển khai thực hiện chỉ thị còn mang tính chất chống đối, thực hiện qua loa, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa theo đúng văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, không kịp thời, chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, nêu gương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là cấp cơ sở.

Ban Thường vụ một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nhất là các văn bản về xây dựng kế hoạch triển khai, một số tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra thực hiện chỉ thị. Công tác lưu văn bản, hồ sơ thực hiện chỉ thị chưa thật sự được quan tâm, chưa khoa học, các bước triển khai thực hiện chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị còn chồng chéo, chưa thật sự hiệu quả.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03.

Bộ phận giúp việc cấp ủy đa phần là cán bộ kiêm nhiệm, bận nhiều công việc, nên chưa dành hết thời gian và công sức đối với công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị.

Đội ngũ cán bộ Bộ phận giúp việc cấp ủy không ổn định, do công tác luận chuyển, điều động cán bộ, một số thành viên chưa nhiệt tình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến trên còn hạn chế, chưa kịp thời. Chưa có biện pháp cụ thể duy trì và nhân rộng những mô hình điển hình, tiên tiến.

B. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Các biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 03.

Có biện phát triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, nêu gương để nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập và công tác, chủ yếu hướng về cơ sở.

Gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có văn bản chỉ đạo thống nhất thực hiện các chuẩn mực, nội dung sinh hoạt, nội dung đăng ký học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế đã được ban hành; tiếp tục nghiên cứu, ban hành quy định sửa đổi, bổ sung quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; quy chế kiểm tra trong Đảng.

Cần bổ sung thêm các văn bản, tài liệu về hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù địa phương, nhất là ở cơ sở.

Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt kết quả.

Trên đây là Báo cáo tự kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; Huyện Mù Cang Chải báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nắm bắt có định hướng chỉ đạo Bộ phận giúp việc, các Ban xây dựng Đảng, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện./.

 

                                                                                                                                 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 17.07.2024

chương trình phát thanh 16.07.2024

chương trình phát thanh 15.07.2024