• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 03-CT/TW năm 2012
Ngày xuất bản: 22/07/2016 6:56:28 SA
Lượt đọc: 14648

    

 

Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 03-CT/TWngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;hoạt động công tác tuyên giáo quý I năm 2012 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TG, ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái về giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo công tác tuyên giáo quý I năm 2012. Huyện uỷ Mù Cang Chải báo cáo cụ thể như sau:

I .TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW, NGÀY 14/5/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.

1. Tình hình tư tưởng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nội dung đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

- Sau khi có Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/10/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 17/10/2011 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; Hướng dẫn số 11-HD/BTG, ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và năm 2012. Huyện uỷ xây dựng, ban hành các văn bản để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Chỉ thị 03-CT/TW theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, bao gồm: Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 31/10/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 01/12/2011 về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc; Quy chế làm việc của bộ phận gúp việc cấp uỷ huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp uỷ cấp xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc; Hướng dẫn bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các tiêu chí cụ thể để vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện.  

- Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW, thành phần gồm: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp uỷ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng, thủ phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

- Sau hội nghị chủ chốt của huyện, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 11/2011, tất các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong hội nghị cán bộ chủ chốt và các đồng chí đảng viên để quán triệt, học tập nội dung của Chỉ thị. Đến ngày 15/12/2011, 100% các chi bộ cơ sở thôn, bản, tổ dân phố đã hoàn thành việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị.

- Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Bộ phận giúp việc; đồng thời thông qua Kế hoạch số 01-KH/TG, ngày 16/02/2012 và Lịch kiểm tra số 01-LKTr/TG, ngày 02/3/2012 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mù Cang Chải về giao ban, kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 08 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 9/3/2012; ngày 10/4/2012, Huyện uỷ ban hành hướng dẫn số 01 ngày 10/4/2012 “Về bổ sung chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất vụ đông xuân; các vấn đề về tôn giáo; xây dựng đời sống văn hoá mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; triển khai có hiệu quả cuộc vận động cán bộ, đảng viên không uống rượu bia trong giờ và ngày làm việc; chống tái trồng, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn; di dịch cư tự do; buôn bán phụ nữ sang nước ngoài.

2. Kết quả chủ yếu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Hoạt động tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tập trung tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đăng các tin, bài phát thanh về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”. Nêu gương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, vận động nhân dân thực hiện tốt đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong bản làng, dòng họ, các tấm gương tích cực tăng gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, đầu tư cho con, cháu đi học đúng độ tuổi, sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng quê hương, bản làng văn hoá, xanh, sạch, đẹp. Chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin huyện thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống pa nô áp phích, băng zôn, khẩu hiệu về phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

- Công tác triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp uỷ đảng quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ, nội dung được lồng gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào của từng ngành, từng tổ chức đoàn thể. Tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công việc; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống.  

- Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TG, ngày 14/2/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Huyện uỷ ban hành Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 10/4/2012 về việc bổ sung chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các tiêu chí cụ thể để vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các chi, đảng bộ chủ động xây dựng các chuẩn mực và các tiêu chí cụ thể thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát hiện mới các mô hình điểm có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, người thật, việc thật trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận động, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu đi đầu thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng nông thôn mới.

- Các cấp uỷ trong toàn huyện đã đi sâu, bám sát nội dung lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, thực hiện tuyên truyền nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư, nơi làm việc, đổi mới phương pháp làm việc trong cấp uỷ, bám sát quy chế của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Qua kiểm tra điểm theo Kế hoạch số 01-KH/TG, ngày 16/02/2012 tại một số chi, đảng bộ cơ sở cho thấy trên 70% các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức phát động rộng rãi trong tập thể và cá nhân tham gia đăng ký những phần việc, công trình làm theo lời Bác một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện công tác của từng địa phương, đơn vị như: Phát động phong trào xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong cơ quan, đơn vị; giữ gìn tài sản, thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; đi làm đúng giờ, phát động phong trào trồng cây xanh, tăng gia sản xuất; phát động tới toàn thể cán bộ đảng viên ký cam kết thực hiện không vi phạm an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh tại nơi làm việc và nơi cư trú; phát động phong trào thi đua 3 xanh…  

- Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở; góp phần quan trọng vào củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến xã và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Đã có 100% tổ chức đảng đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, trong đó có trên 75% tổ chức thường xuyên theo định kỳ tháng, quý, nhắc nhở vận động nhân dân làm theo trong các kỳ sinh hoạt tổ dân phố, thôn, bản, gắn với thực hiện các quy ước, hương ước đã qui định. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị rộng lớn, với các nội dung quan trọng, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực lao động, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện, xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, bản làng văn hóa, nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.  

- Hưởng ứng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phát triển và nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tiếp tục được chỉ đạo tăng cường. Những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều. Cụ thể có: anh Giàng A Chỉnh Đảng bộ xã Kim Nọi với mô hình kinh tế đồi rừng; anh Thào A Khày Đảng bộ xã Púng Luông với mô hình kinh tế nuôi ong mật; ông Thào Nhà Lềnh Đảng bộ Nậm Khắt với mô hình trồng Thảo quả và măng tre; ông Giàng Chứ Ly, ông Hảng Xáy Chông Đảng bộ xã La Pán Tẩn với mô hình làm kinh tế chăn nuôi, và trồng trọt giỏi…

3. Về kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

3.1- Thực hiện đoàn kết toàn dân tộc:

Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện tích cực trong công tác tuyên truyền tới 100% tổ chức cơ sở đảng các chủ trương, đường lối chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở, trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chống mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết các dân tộc trong huyện. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ và trong cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy cao sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý thức xây dựng chính quyền, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang ráo riết hoạt động chống phá Đảng, chống phá chính quyền, chống phá cách mạng; lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, lợi dụng đồng bào dân trí thấp, nhẹ dạ, cả tin… Nhằm chia rẽ nội bộ, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là thời điểm chuẩn bị đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

3.2- Tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

 Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự cố gắng vươn lên của các cấp, các ngành trong huyện, nền kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2011. Ý thức trồng rừng và bảo vệ rừng trong mùa khô hanh của người dân được nâng lên. Tổng thu ngân sách năm 2011 trên địa bàn huyện đạt 13,25 tỷ đồng, tăng 7,62% so với năm 2010, cao nhất từ trước đến nay và đạt 130% kế hoạch tỉnh giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, đạt 22/26 chỉ tiêu kế họạch đề ra, thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/năm.  

Các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo canh tác, sản xuất vụ đông - xuân, vụ mùa, vận động nhân dân áp dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực đạt 21.778 tấn, lương thực bình quân đạt 400kg/người/năm; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng được chú trọng, nhiều hộ gia đình ở các bản xa trường học đã tự giác hơn trong việc đầu tư thời gian, vận động, đưa con em mình đến trường, đã tin tưởng, gửi con em mình cho các em ăn, ở, và học tại các trường có mô hình bán trú dân nuôi như: Trường THPT, Trường PTDT bán trú THCS Chế Cu Nha, trường TH&THCS Khao Mang; trường PTDT bán trú THCS Lê Văn Tám, bước đầu nhà trường và gia đình đã định hướng tương lai cho các em trong việc học văn hoá, hướng nghiệp dạy nghề.

Chất lượng, phạm vi phủ sóng phát thanh, truyền hình ngày càng được mở rộng và nâng cao, hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy tốt trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, chú trọng phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, thắt chặt chi tiêu, ý thức bảo vệ của công trong các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện tốt hơn, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm đúng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của huyện, tiết kiệm 10% chi khác với nhiều hình thức như tiết kiệm điện, nước, xăng xe, tiền điện thoại, mua sắm trang thiết bị văn phòng; nâng cao chất lượng các kỳ họp, giảm bớt tổ chức các hội nghị không cần thiết, đi làm đảm bảo thời gian quy định; cán bộ đi công tác cơ sở phải lồng gắn nhiều nội dung, chương trình, nắm thông tin liên quan của nhiều ban ngành, cơ quan và giữa các bộ phận trong đơn vị.

3.3-  Xây dựng đời sống văn hoá:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng dân cư và được gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chất lượng tổ, bản văn hoá, bản làng, gia đình vân hoá được nâng lên, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong lễ hội, việc cưới, việc tang. Đám cưới của người Mông từ tổ chức 2 ngày trước đây nay tổ chức 1 ngày đang được nhân rộng, người chết không để lâu trong nhà theo quy định hương ước thôn bản. Số lượng đăng ký bản, tổ dân phố, gia đình, cơ quan, đơn vị văn hoá tăng so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn văn hoá đạt 52,9% vượt 2,9%, tổ, bản đạt chuẩn văn hoá đạt 38,1% vượt 3,1%, đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hoá đạt 85% vượt 5% so với mục tiêu kế hoạch. Các chi, đảng bộ luôn gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

II. TÌNH  HÌNH  HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2012, PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tình hình về tư tưởng và công tác phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:

- Huyện uỷ ban hành Công văn số 144-CV/HU, ngày 13/01/2012 của Huyện uỷ Mù Cang Chải về việc triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 20/01/2012 về triển khai, quán triệt thực hiện cụ thể các kết luận, chỉ thị, nghị nguyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt vào ngày 03/02/2012, thành phần gồm các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Báo cáo viên cấp uỷ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng, thủ phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự; trưởng, phó Công an huyện và chỉ huy trưởng, trưởng Công an xã, thị trấn.

- Nội dung học tập Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Chỉ thị 07 và 09, Nghị quyết 08 TW, thực hiện đúng kế hoạch, đến hết tháng 3 năm 2012 các chi, đảng bộ đã tiến hành triển khai xong tại cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết của các dân tộc trong huyện, quyết tâm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương, từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiện thực của nhân dân.

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2010 - 2015 bao gồm 19 đồng chí; Quyết đinh ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên. Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2012 bám sát vào chương trình, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ huyện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương.

- Trong những tháng đầu năm 2012, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái, Thường trực Huyện uỷ Mù Cang Chải đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và tuyên giáo cơ sở làm tốt nhiệm vụ, chức năng vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Bên cạnh đó chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tích cực chủ động tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đạt kết quả. 

- Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, giám sát của HĐND và sự quản lý, điều hành của UBND huyện, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn giữ vững đoàn kết, tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và cải thiện. Nhân dân các dân tộc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nghiêm túc chấp hành các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục trong cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và tầng lớp nhân dân về kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.  

- Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được giữ vững ổn định, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Mù Cang Chải đã yên tâm công tác, tích cực lao động sản xuất và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hoá - xã hội. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên, chất lượng cuộc sống có nhiều cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố kiện toàn, nhân dân yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từng bước thực hiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá tại cơ sở.

2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012.

2.1- Công tác tuyên truyền:

Đội ngũ Báo cáo viên cấp uỷ huyện gồm 19 đồng chí và được kiện toàn theo Quyết định số 239-QĐ/HU, ngày 24/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Đội ngũ Báo cáo viên đã được tiếp thu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến các Chỉ thị, Nghị quyết, các thông tin nội bộ, tài liệu dành riêng cho sự trong Báo cáo viên, được cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là các văn bản về Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Chỉ thị 07 và 09, Nghị quyết 08 của Đảng tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đội ngũ Báo cáo viên đã hoạt động tích cực có hiệu quả theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Huyện uỷ.

Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho công tác trong năm và từng tháng. Tham mưu với Thường trực Huyện uỷ về kế hoạch tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhân dân; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện như: Mừng tết cổ truyền dân tộc Mông, Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012. Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

2.2- Việc mua, sử dụng báo chí, thông báo nội bộ:

 - Việc mua, sử dụng báo chí.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Yên Bái, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã chủ động xây dựng kế hoạch mua và sử dụng báo chí đối với cơ quan Huyện uỷ và 14 xã, thị trấn trong toàn huyện. Số đầu báo được đặt mua cho cơ quan Huyện uỷ, bao gồm: Báo Nhân dân; Báo Tạp chí Cộng sản; tạp chí xây dựng Đảng; Báo Tiền phong; Báo Kiểm tra; Báo Đại đoàn kết; Báo Sức khoẻ và đời sống; Báo Cẩm nang mua sắm; Báo Yên Bái. Huyện uỷ đã đặt mua báo chí sử dụng cho 14 xã, thị trấn, gồm: Báo Nhân dân, Báo Yên Bái, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí xây dựng Đảng, cung cấp đến chi bộ thôn, bản thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bản tin nội bộ hàng quý của Huyện uỷ về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn một số loại báo chí khác của các tổ chức cung cấp cho độc giả. Các chi, đảng bộ cơ quan tự chi kinh phí đặt mua một số đầu báo: Báo Đảng, Báo Nhân dân, Báo Yên Bái, Báo Yên Bái vùng cao…

- Việc sử dụng Thông báo nội bộ.

 Hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mù Cang Chải điều nhận được cuốn Thông báo nội bộ từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với số lượng là 200 cuốn/tháng, cộng với cuốn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên giáo cơ sở, tổng số là 42 cuốn/tháng. Sau khi nhận được các loại tài liệu này, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã lưu vào sổ sách và phân chia gửi trực tiếp cho các chi, đảng bộ trực thuộc, riêng cuốn tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo cơ sở được phát cho đảng bộ của 14 xã, thị trấn. Việc triển khai, thực hiện các tài liệu trên trong sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản luôn được Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiểm tra thường xuyên trong các đợt đi xã công tác. Công tác phát hành, sử dụng Thông tin nội bộ và tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo cơ sở đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.   

2.3- Công tác giáo dục lý luận chính trị:

Kết quả thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 15/10/2003 của Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh đào tạo chương trình Sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở” và các chương trình khác: Thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Tỉnh uỷ Yên Bái, nhằm nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay từ năm 2004 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành đào tạo nội dung chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên trong diện đào tạo, đồng thời lồng gắn đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị với chương trình bồi dưỡng đảng viên mới theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tính đến hết năm 2011, số đảng viên trong diện đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị trong toàn huyện là 770 đồng chí, đến nay trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 20 lớp, với tổng số 762 học viên đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị, đạt 98% trên tổng số đảng viên trong diện đào tạo.

Trong quý I và đầu quý 2 năm 2012, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở được 01 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 48 học viên.  Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện mở 02 lớp bồi dưỡng tiểu giáo viên cho các lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn huyện với tổng số 126 học viên.

Thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X) “Về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của TTBD chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh”. Với chức năng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhiệm vụ chủ yếu là công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được bố trí sắp xếp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả.

Hiện nay đội ngũ cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện gồm 05 đồng chí: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc kiêm giáo vụ, 01 cán bộ đang trong thời gian thử việc, 01 kế toán và 01 cán bộ hợp đồng theo Nghị định 68 làm công tác bảo vệ, phục vụ. Về trình độ chuyên môn: Đại học 03 đồng chí; Trung cấp 01 đồng chí; Chưa qua đào tạo 01 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 02 đồng chí; Trung cấp 02 đồng chí. Đảng viên bao gồm 04 đồng chí. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nghiên cứu của trung tâm có 02 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và cao cấp chính trị, chiếm 40% so với tổng số cán bộ công chức.

Thưc hiện Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã thăm mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và kiện toàn đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức. Hiện nay đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện gồm có 02 giảng viên chuyên trách và 09 giảng viên kiêm chức, trong đó 07 đồng chí nằm trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, còn lại các đồng chí đều là trưởng, phó các ban đảng, đoàn thể của huyện. 100% cán bộ của Trung tâm có trình độ đại học chuyên ngành và trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

 

2.4- Tình hình chung về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng dân cư, chất lượng tổ, bản văn hoá được nâng lên, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong lễ hội, việc cưới, việc tang. Đám cưới của người Mông từ tổ chức 2 ngày trước đây nay tổ chức 1 ngày đang được nhân rộng, người chết không để lâu trong nhà theo quy định hương ước thôn bản. Số lượng đăng ký bản, tổ dân phố, gia đình, cơ quan, đơn vị văn hoá tăng so với kế hoạch.

Trong quý I năm 2012, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng. Cấp phát 10.985 kg gạo cứu đói từ nguồn dự trữ của huyện cho 494 hộ, 2.197 khẩu; rà soat, cấp phát 42.137/42.650 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hoàn thiện hồ sơ chờ xuất cảnh cho 08 đối tượng xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc, mở 06 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 195 lao động nông thôn. Tổ chức rà soát các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn, xây dựng kế hoạch mở các lớp cai nghiện tại cộng đồng năm 2012.

2.5- Công tác khoa giáo:

- Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU của Huyện uỷ; Nghị quyết 10-NQ/TU của Đảng bộ tỉnh khoá XVI về đẩy mạnh phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2009 - 2015. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt huy động học sinh ra lớp: Ngành học Mầm non huy động đạt 121%, cấp Tiểu học đạt 99%, cấp THCS đạt 90%, Trường THPT đạt 97%, TTGDTX - HNDN đạt 105% theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2012. Duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn CMC- PCGDTH và công nhận 14/14 đơn vị đạt chuẩn PCGDTHCS. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của huyện đã có những chuyển biến tích cực.

- Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46 -NQ/TW, về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị 06 - CT/TW về củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ ngày càng mở rộng cả về khám, chữa bệnh lẫn dự phòng, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng và duy trì 11/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác đào tạo cán bộ y bác sĩ đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47/NQ-TW về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, Nghị quyết 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số giai đoạn 2009 - 2012. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số KHHGĐ trên địa bàn 14 xã, thị trấn. Tích cực vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.  

- Công tác Thể dục Thể thao: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về công tác TDTT trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Trong những tháng đầu năm 2012, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng tết cổ truyền dân tộc Mông, mừng Xuân Nhâm Thìn, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 82 tuổi, mừng đất nước đổi mới.

- Công tác khoa học công nghệ và môi trường: Vận động các cơ quan, đơn vị phát động phong trào bảo vệ môi trường, trồng rừng bảo vệ nguồn nước, trồng và chăm sóc cây xanh ở các khu vực trường học, trụ sở, ven đường giao thông. Tuyên truyền vận động nhân dân về nội dung phòng chống đói rét, dịch bệnh và dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm. Thâm canh sản xuất lúa, ngô vụ Đông Xuân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức của bà con, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi cây trồng; nắm được kỹ thuật cơ bản về trồng trọt theo đúng phương pháp khoa học đạt hiệu quả và tăng năng suất.

2.6-  Công tác biên soạn, bổ sung lịch sử, truyền thống.

Thường trực Huyện uỷ tích cực chỉ đạo công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử truyền thống của Đảng bộ xã, thị trấn. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ động tham mưu xây dựng văn bản cụ thể trong công tác năm, công tác tháng chỉ đạo trực tiếp các chi, đảng bộ trực thuộc trong việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử truyền thống địa phương. Đầu tiên là hướng dẫn, chỉ đạo các chi, đảng bộ có bề dày lịch sử truyền thống thực hiện công tác sưu tầm nghiên cứu và biên soạn.

- Trong những năm qua, do điều kiện đội ngũ cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc còn nhiều thiếu thốn vì vậy cho đến nay mới có 01 Đảng bộ (Đảng bộ Xã Cao Phạ) biên soạn và xuất bản được cuốn lịch sử truyền thống cách mạng vào tháng 10 năm 2005. Có 03 Đảng bộ đang trong công đoạn hoàn thành việc sưu tầm tài liệu, nhân chứng, sự kiện (Đảng bộ xã Lao Chải,  xã Chế Tạo, xã La Pán Tẩn). Còn lại 10 xã, thị trấn chưa tiến hành công tác sưu tầm, nghiêu cứu tư liệu lịch sử truyền thống địa phương.

3. Công tác tổ chức, cán bộ của Ban Tuyên giáo cấp huyện và cơ sở được kiện toàn sau Đại hội.

- Về tổ chức, bộ máy của Ban Tuyên giáo cấp huyện: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được kiện toàn sau Đại hội bao gồm 05 đồng chí, 01 đồng chí trưởng ban, 01 đồng chí phó ban, 03 đồng chí chuyên viên, trong đó 01 đồng chí tăng cường công tác tại xã La Pán Tẩn, một đồng chí hợp đồng thử việc. 100% các đồng chí có trình độ chuyên môn là đại học; về trình độ chính trị: 03 đồng chí cao cấp (01 đồng chí đang học), 02 đồng chí sơ cấp.

- Về tổ chức, bộ máy của Ban Tuyên giáo cơ sở: Ban Tuyên giáo cơ sở của 14 xã, thị trấn đã được kiện toàn sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm 70 đồng chí. Mỗi Ban Tuyên giáo cơ sở được kiện toàn là 05 đồng chí, đồng chí Bí thư, hoặc phó bí thư Đảng uỷ kiêm trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí phó Chủ tịch UBND hoặc một đồng chí hiệu trưởng nhà trường kiêm phó ban; các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể kiêm uỷ viên.

- Hoạt động tuyên giáo cơ sở: Ban Tuyên giáo cơ sở đã có sự chủ động tham mưu kịp thời giúp cấp uỷ triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện một cách hiệu quả. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên giáo theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện đến nhân dân. Tuyên truyền nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, tăng gia lao động sản xuất, từng bước cải thiện và ổn định cuộc sống. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo công tác tuyên giáo quý I năm 2012 của Huyện uỷ Mù Cang Chải ./.

                                                                                                                                                                                                BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.07.2024

chương trình phát thanh 22.07.2024

chương trình phát thanh 20.07.2024