• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015
Ngày xuất bản: 22/07/2016 6:33:51 SA
Lượt đọc: 12223

 Tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

 

         

Thực hiện Công văn số 26-CV/HU, ngày 22/10/2015 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW

Ngày từ đầu đầu năm, Ban Tuyên giáo đã chủ động xây dựng Hướng dẫn số 18-HD/TG, ngày 18/11/2014 đánh giá kết quả thực hiện năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu với Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 154-KH/HU, ngày 18/1/2015 về tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; xây dựng Công văn số 01-CV/TG, ngày 30/1/2015 về rà soát các mô hình điển hình, tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bộ phận giúp việc đã tham mưu với Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo các thành viên bộ phận giúp việc trực tiếp triển khai chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách  nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngày 25/3/2015 Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 cho trên các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, báo cáo viên cấp ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn. Kết quả 116/117 đồng chí được quán triệt, học tập chuyên đề, đạt 99,1% .

Sau Hội nghị cấp huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức được 120 lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2015 đến 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên, hoàn thành trước ngày 25/4/2015. Đồng thời phân công các đồng chí báo cáo viên cấp ủy, Ban Tuyên giáo cơ sở, các ban ngành, đoàn thể triển khai đến 90% đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện, hoàn thành trong tháng 4 năm 2015, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Kết quả thực hiện

Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, thông qua kế hoạch, chương trình công tác, sinh hoạt chi bộ, ký cam kết học tập chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ các cấp, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã phát động các phong trào thi đua, công trình phần việc cụ thể lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chú trọng đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 2020. 

Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thực hiện ký cam kết học tập chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhiệm vụ của từng cá nhân, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 62-CTr/HU, ngày 10/10/2014 của Huyện ủy Mù Cang Chải về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quan tâm việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, học viên, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 7/5/2014 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong chương trình giảng dạy và các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của các nhà trường, các cấp học, bậc học trong toàn huyện. Qua đó nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03 đã tham mưu với Huyện ủy lựa chọn 10 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trình huyện khen thưởng vào đêm văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

3. Thuận lợi

- Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Bộ phận giúp việc cấp ủy nhiệt tình, năng động, có trình độ, luôn chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Công tác xây dựng các văn bản thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị luôn chủ động và kịp thời, có sự cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

- Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với chức trách, chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, đạo đức nghề nghiệp, nên thúc đầy việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng có chất lượng cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

4. Khó khăn

- Một số cấp ủy còn xem nhẹ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chưa chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện; ký cam kết học tập chuẩn mực đạo đức của Bác chưa sát với nghề nghiệp, chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa quan tâm công tác phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt ở các lĩnh vực, các mô hình chưa bền vững.

- Công tác tuyên truyền có nơi chưa hiệu quả, chưa thu hút được sự chú ý, đồng tình hưởng ứng của nhân dân, nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, dàn trải và chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

- Công tác lưu trữ hồ sơ của một số chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc. Các loại văn bản chỉ đạo, triển khai và thực hiện còn thiếu, nội dung chưa đảm bảo đạt yêu cầu.

5. Đề xuất

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đạt kết quả.

- Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết, thi đua - khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

                                                                                                                    BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023

chương trình phát thanh 21.9.2023