• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Báo cáo sơ kết 6 tháng Chỉ thị 03 năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012 về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
Ngày xuất bản: 22/07/2016 6:31:41 SA
Lượt đọc: 10590

 Báo cáo sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW, ngày 01/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/TGTU, ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Huyện uỷ Mù Cang Chải xây dựng báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 14/01/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái và Hướng dẫn số 01-HD/TG, ngày 21/02/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  Huyện uỷ Mù Cang Chải đã chủ động ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 14/2/2011 về việc tiếp tục triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2011; Phát động thi đua số 02-PTTĐ/HU, ngày 28/01/2011 về thực hiện lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ, ngày 01/3/2011 về các bước triển khai thực hiện chủ đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”; Ngày 27/01/2011 tại lễ mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam, Huyện uỷ đã triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ; phân công đội ngũ báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung của đợt sinh hoạt chính trị đến 100% chi, đảng bộ quán triệt thực hiện.

Thực hiện kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/10/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã ban hành, Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 31/10/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Quyết định số 230-QĐ/HU, ngày 01/12/2011 về thành lập Bộ phận giúp việc và Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc cấp uỷ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi bộ thường kỳ để quán triệt, học tập, tư tưởng, đạo đức của Người trong xây dựng quê hương đất nước thời kỳ mới, triển khai thực hiện và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII vào cuộc sống. Bổ sung vào chương trình hành động của chi, đảng bộ, cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn chặt với nội dung lời dạy của Bác về thực hiện đoàn kết dân tộc; tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 29-KH/HU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các đoàn viên, hội viên. Đến ngày 25/11/2011 đã có 33/33 chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong trong công việc và sinh hoạt, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó góp phần tích cực củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời uốn nắn một số lệch lạc về vấn đề tư tưởng, đạo đức lối sống của một số cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trong huyện, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong tư tưởng, đạo đức và phong cách làm việc, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội.

II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG THEO KẾ HOẠCH NĂM 2011

1. Công tác tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả từ huyện đến xã với nhiều hình thức đa dạng và phong phú cả về nội dung và hình thức. Về cơ bản, công tác tuyên truyền đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo 33 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện, đội ngũ Báo cáo viên cơ sở, khối dân vận cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện thiết thực và hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2011 với chủ đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát động phong trào thi đua trong toàn huyện thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Phấn đấu nhân rộng gương cá nhân điển hình tiên tiến, tập thể tiên tiến qua tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, tạo sức lan toả rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa, góp phần đẩy mạnh thực hiện thiết thực mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong năm 2011.

Các cấp uỷ đảng đã đi sâu, bám sát nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tuyên truyền nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư, nơi làm việc, đổi mới phương pháp làm việc trong cấp uỷ, bám sát quy chế của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đối với cơ sở nhiều đơn vị đã duy trì tốt và chấp hành nghiêm túc chế độ làm việc của cán bộ công chức xã. Nhiều đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác có khoa học, cuối quý tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết đạt kết quả cao. Qua kiểm tra cho thấy trên 70% các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức phát động, cho tập thể và cá nhân tham gia đăng ký những phần việc, công trình làm theo lời Bác một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của từng địa phương, đơn vị như: Phát động phong trào xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, giữ gìn tài sản, thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; phát động phong trào trồng cây xanh, tăng gia sản xuất; phát động tới toàn thể cán bộ đảng viên ký cam kết thực hiện không vi phạm an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh tại nơi làm việc và nơi cư trú… Trong quá trình triển khai đợt sinh hoạt chính trị có nhiều chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng được những tiêu chí cụ thể trong việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               “làm theo” tấm gương của Bác như: Đảng bộ Văn phòng Huyện uỷ, Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, Đảng bộ Giáo dục, Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an, Đảng bộ xã Dế Xu Phình, Đảng bộ xã Púng Luông, Đảng bộ xã Khao Mang, Đảng bộ xã La Pán Tẩn.

Đã có 100% tổ chức đảng đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, trong đó có trên 60% tổ chức thường xuyên theo định kỳ tháng, quý, nhắc nhở vận động nhân dân làm theo trong các kỳ sinh hoạt tổ dân phố, thôn bản, gắn với thực hiện các quy ước, hương ước đã qui định. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị rộng lớn, với các nội dung quan trọng, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực lao động, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo Đài truyền thanh - Truyền hình huyện tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình từ huyện đến cơ sở, mở các chuyên trang, chuyên mục, biểu dương kịp thời các gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến qua 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động nhân dân thực hiện tốt vấn đề đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong bản làng, dòng họ, các tấm gương tích cực tăng gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, đầu tư cho con, cháu đi học đúng độ tuổi, sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng quê hương, bản làng văn hoá, làng bản xanh, sạch, đẹp... tuyên truyên phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế của địa phương.

Chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin huyện thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trên hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao về nội dung học tập và làm theo Bác Hồ năm 2011, về tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Yên Bái và tình cảm của nhân dân Yên Bái đối với Bác Hồ; rà soát, thống kê, đánh giá lại làng, bản, tổ đạt chuẩn văn hoá.

2. Những kết quả cụ thể của từng nội dung

2.1. Thực hiện đoàn kết toàn dân tộc:

Ngay từ đầu năm, xác định đây là năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016, kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện. Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện tích cực trong công tác tuyên truyền tới 100% tổ chức cơ sở đảng các chủ trương, đường lối chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở, trong các cơ quan đơn vị đoàn thể, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị, chống mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết các dân tộc trong huyện. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ và trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy cao sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý thức xây dựng chính quyền là góp phần vào xây dựng Nhà nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang ráo riết hoạt động chống phá Đảng, chống phá chính quyền, chống phá cách mạng; lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, lợi dụng đồng bào dân trí thấp, nhẹ dạ, cả tin… Nhằm chia rẽ nội bộ, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là thời điểm chuẩn bị đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phê bình và tự phê bình, hoàn thành công việc chuyên môn đồng thời tích cực làm công tác tham mưu cho cấp uỷ. Nhiều cán bộ đã chủ động xin cơ quan, đơn vị, tự nguyện xin đi học, đóng góp kinh phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ.

2.2. Tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự cố gắng vươn lên của các cấp, các ngành trong huyện, nền kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2010. Ý thức trồng rừng và bảo vệ rừng trong mùa khô hanh của người dân được nâng lên. Tổng thu ngân sách năm 2011 trên địa bàn huyện đạt 13 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay và đạt 130% kế hoạch tỉnh giao; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, 22/26 chỉ tiêu kế họạch để ra, thu nhập bình quân đạt 6,4 triệu đồng/người/năm Nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp điển hình tiên tiến sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động vẫn duy trì làm kinh tế giỏi, mạnh dạn vay vốn xây dựng mô hình kinh tế mới tiêu biểu như: Gia đình anh Giàng A Chỉnh xã Kim Nọi với mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng rừng phát triển kinh tế; gia đình ông Thào Dua Cu xã Nậm Khắt cùng gia đình tăng gia sản xuất phát triển kinh tế theo mô hình khép kín; gia đình anh Hảng Gà Lầu xã Dế Xu Phình mạnh dạn vận động gia đình đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế trang trại; công ty TNHH Đông Hưng, công ty TNHH Miền Tây …

Các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo canh tác, sản xuất vụ đông – xuân, vụ mùa, vận động nhân dân áp dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực đạt 21.778 tấn, lương thực bình quân đạt 400kg/người/năm; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc tiêu biểu như: Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Thú y huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Thị trấn, xã Khao Mang, xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha.

Phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng được chú trọng, nhiều hộ gia đình ở các bản xa trường học đã tự giác hơn trong việc đầu tư thời gian, vận động, đưa con em mình đến trường, đã tin tưởng, gửi con em mình cho các em ăn, ở, và học tại các trường có mô hình bán trú dân nuôi như: Trường THPT, Trường PTDT bán trú THCS Chế Cu Nha, trường TH&THCS Khao Mang; trường PTDT bán trú THCS Lê Văn Tám, bước đầu nhà trường và gia đình đã định hướng tương lai cho các em trong việc học văn hoá, hướng nghiệp dạy nghề.

Chất lượng, phạm vi phủ sóng phát thanh, truyền hình ngày càng được mở rộng và nâng cao, hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy tốt trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, chú trọng phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, thắt chặt chi tiêu, ý thức bảo vệ của công trong các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện tốt hơn, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm đúng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của huyện, tiết kiệm 10% chi khác với nhiều hình thức như tiết kiệm điện, nước, xăng xe, tiền điện thoại, mua sắm trang thiết bị văn phòng; nâng cao chất lượng các kỳ họp, giảm bớt tổ chức các hội nghị không cần thiết, giảm thành phần dự các hội nghị của huyện khi xét thấy không cần thiết; giảm chi tiếp khách và những khoản chi chưa cần thiết trong đơn vị, đi làm đảm bảo thời gian quy định; cán bộ đi công tác cơ sở phải lồng gắn nhiều nội dung, chương trình, nắm thông tin liên quan cho nhiều ban ngành, cơ quan và giữa các bộ phận trong đơn vị tiêu biểu như: Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Đảng bộ xã La Pán Tẩn, Đảng bộ Dế Xu Phình, Đảng bộ Giáo dục, Đảng bộ Ngân tài, chi bộ Dân vận…

2.3. Xây dựng đời sống văn hoá:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng dân cư, chất lượng tổ, bản văn hoá được nâng lên, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong lễ hội, việc cưới, việc tang. Đám cưới của người Mông từ tổ chức 2 ngày trước đây nay tổ chức 1 ngày đang được nhân rộng, người chết không để lâu trong nhà theo quy định hương ước thôn bản. Số lượng đăng ký bản, tổ dân phố, gia đình, cơ quan, đơn vị văn hoá tăng so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn văn hoá đạt 52,9% vượt 2,9%, tổ, bản đạt chuẩn văn hoá đạt 38,1% vượt 3,1%, Đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hoá đạt 85% vượt 5% so với mục tiêu kế hoạch. Nhiều cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, tác phong làm việc nhanh nhẹn, đảm bảo thời gian quy định của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức từ huyện đến cơ sở đã có ý thức gương mẫu đi đầu, không uống rượu, bia trong giờ và ngày làm việc hành chính. Trách nhiệm của cán bộ cơ sở đối với công việc được nâng lên rõ rệt. Các chi, đảng bộ luôn gắn nội dung học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

Trong năm 2011 Huyện uỷ đã tập trung đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiến hành 3 cuộc kiểm tra giám sát, kết quả cho thấy 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai xong các nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, 90% các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 90% chủ hộ, 75% Đoàn viên, Hội viên cơ sở được tuyên truyền lời dạy của  Bác Hồ qua các buổi sinh hoạt ở tổ dân phố, họp bản. Các chi, đảng bộ đã tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân toàn bộ lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đã tiến hành triển khai cụ thể hoá 3 nội dung của đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn ở địa phương. Các chi, đảng bộ đã đưa nội dung sinh hoạt vào chương trình công tác, chỉ đạo năm 2011.

Quán triệt thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ huyện đến cơ sở. Nội dung việc học tập và làm theo Bác năm 2011 bước đầu đã được cụ thể hoá bằng những phần việc và công trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong toàn huyện. Công tác triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, ý thức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, tác phong làm việc, ý thức tự giác lao động, sản xuất, xây dựng gia đình, tổ, bản, cơ quan, đơn vị văn hoá, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên và các cơ sở đảng đổi mới, làm phong phú hơn các nội dung sinh hoạt, sửa chữa và khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, cũng là thước đo để mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra cho bản thân hướng phấn đấu tích cực và tự giác hơn trong mọi hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo Bác đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NĂM 2012

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, đưa nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng và toàn xã hội; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nghiêm túc nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012

- Công tác tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, bao gồm cả kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch tăng cường nhân lực, tạo điều kiện làm việc thuận lợi, hỗ trợ kinh phí cho Bộ phận giúp việc các cấp uỷ để đồng thời giúp việc lãnh đạo chính quyền trong công tác chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm đúng mức tới công tác chỉ đạo điểm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hay, điển hình làm tốt ở địa phương, đơn vị.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn (Huyện uỷ sẽ có văn bản hướng dẫn sau), bằng những hình thức phong phú, tiếp tục đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị chuyên đề của năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” (theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/TG,ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

- Chỉ đạo tốt việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên từ năm 2012 – 2013. Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình, tài liệu, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong hệ thống trường học các cấp theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo.Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện theo hướng dẫn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay (theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/TG, ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

- Xác định vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với nhiệm vụ đề ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tích cực vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các tiêu chí về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trọng tâm năm 2012:

Các cấp uỷ đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền của các địa phương, đơn vị (theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ) để tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, đồng thời gắn bó một cách đồng bộ với việc thực hiện các nội dung khác, như: sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; học tập và sinh hoạt theo chuyên đề của năm 2012.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Ban Tuyên giáo Hyện uỷ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong triển khai các hoạt động sơ kết và xây dựng kế hoạch năm 2012. Bên cạnh các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW cần chú trọng đến các nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 6 tháng cuối năm 2011, kết quả đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và tiếp tục tuyên truyền, phát động việc hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng các tiêu chí về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

- Chỉ đạo đôn đốc, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành sơ kết và xây dựng kế hoạch năm 2012 xong trước 30/ 1/2012.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình, phòng Văn hoá – Thông tin huyện

- Có kế hoạch cụ thể về tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư trong 6 tháng cuối năm, kết quả của đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” năm 2011.

- Lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như trong thực hiện các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” để tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan toả tích cực đến toàn xã hội.

- Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng  tin, bài, đồng thời triển khai các hoạt động cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động, nội dung sâu sắc, thiết thực, có tính thiết phục.

3. Các Chi, đảng bộ trực thuộc, Uỷ ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

- Phát huy tinh thần tự chủ, bám sát tình hình và kết quả thực tế ở địa phương, Cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để thực hiện việc sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”.

- Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dấn số 11-HD/BTGTU, ngày 16/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân năm 2012.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2012; thường xuyên định kỳ sơ kết, giao ban, tổ chức rút kinh nhiệm báo cáo về Ban Tuyên giáo để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong 6 tháng cuối năm 2011, gắn với tổng kết đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và phương hướng triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2012 của Huyện uỷ Mù Cang Chải. Yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động, đạt hiệu quả thiết thực./.  

 

                                                                                                                                                                                                     BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.10.2023

chương trình phát thanh 30.9.2023

Chương trình phát thanh ngày 29.9.2023