• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

HƯỚNG DẪN Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Ngày xuất bản: 21/12/2016 3:23:52 SA
Lượt đọc: 15870

      ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                        

                              *                                                                    Mù Cang Chải, ngày 26 tháng 10 năm 2016

             Số:  05 - HD/HU

 

 

HƯỚNG DẪN

Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  

------------------

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 03/10/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch toàn khóa số 31-KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện ủy Mù Cang Chải về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện ủy Mù Cang Chải hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng và tự giác thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI.

Tạo sự lan tỏa, tác động tích cực thúc đẩy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội cấp mình.

 

2. Yêu cầu

Các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch, tự giác thực hiện kế hoạch, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch hằng năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng kế hoạch cá nhân phải bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Kế hoạch toàn khóa và Hướng dẫn của Huyện ủy, có sự cụ thể hóa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tập trung làm rõ những nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện, góp phần khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, tập thể đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) hằng năm.

Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện; lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phát hiện, nêu gương, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những thành tích, kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện hình thức trong tổ chức thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện.

- Riêng đối với cán bộ, đảng viên ngoài nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu  gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” và yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2. Nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

2.2. Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở.

2.3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị; chống bệnh thành tích, hình thức.  

2.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

2.5. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình”.

2.6. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm.

2.7. Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

2.8. Giáo dục phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện Quy định về những Điều đang viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

3. Gợi ý nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư

3.1. Về tư tưởng chính trị

Nêu gương về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quy chế, quy định của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

3.2. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc

- Thực hiện nghiêm Quy định số 47 - QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những Điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03- HD/TW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

- Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có giải pháp hiệu quả để quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực; chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

- Nêu gương về tác phong công tác sâu sát thực tế, làm việc khoa học, sáng tạo, giải quyết mọi công việc nhanh gọn; quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham mưu, đề xuất, kiến nghị của cán bộ dưới quyền; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ.

3.3. Về tự phê bình và phê bình

- Trong tự phê bình và phê bình phải đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau; trong đó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

3.4. Về quan hệ với nhân dân

Nêu gương trong ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền; kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực sự là công bộc của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

3.5. Về trách nhiệm trong lao động, công tác, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Nêu gương về ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

- Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ, gắn chặt lý luận với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

3.6. Về thực hiện nguyên tắc “Tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; coi trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

- Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, Quy chế, Quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

3.7. Về đoàn kết nội bộ

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; khách quan, công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đùn đẩy, đổ lỗi, né tránh trách nhiệm và khuyết điểm cho người khác.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

4. Cách thức thực hiện

4.1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

Nghiên cứu, thảo luận và định hướng các nội dung cần tập trung học tập, phấn đấu, rèn luyện và yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quá trình kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 4.2. Xây dựng kế hoạch của cá nhân

Căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch toàn khóa và hướng dẫn của Huyện ủy. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng 01 bản kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và việc làm cụ thể của bản thân.

- Kế hoạch của mỗi cá nhân được đăng ký thực hiện thông qua trước cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Sau đó cá nhân bổ sung các ý kiến góp ý của đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành và chính thức gửi bản kế hoạch cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đăng ký thực hiện.

- Riêng năm 2016, hoàn thành kế hoạch cá nhân trước ngày 25/11/2016.  

4.3. Báo cáo đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân

- Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Báo cáo đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân hằng năm trước tập thể Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác và chi bộ nơi công tác. Kế hoạch cá nhân gửi về Huyện ủy (qua ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy) để theo dõi và lưu hồ sơ.

- Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Báo cáo, đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân hằng năm với cấp ủy, và tập thể lãnh đạo cơ quan nơi công tác; nộp bản kế hoạch cho Đảng ủy và chi bộ đang sinh hoạt để theo dõi và lưu trữ hồ sơ. Ngoài ra, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ đánh giá, tham gia góp ý vào kế hoạch cá nhân hằng năm, trên cơ sở đó để bổ sung xây dựng kế hoạch cho năm sau. Kế hoạch cá nhân gửi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy) theo dõi và lưu hồ sơ.

- Đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo: Báo cáo đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân với Đảng ủy, chi bộ đang sinh hoạt, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác. Kế hoạch cá nhân nộp về Huyện ủy (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy), Đảng ủy và chi bộ nơi đang sinh hoạt để theo dõi, lưu trữ.

- Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo: Báo cáo đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân với chi bộ đang sinh hoạt; nộp bản kế hoạch cho chi bộ để theo dõi và lưu trữ hồ sơ.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên: Đăng ký thực hiện kế hoạch cá nhân trước cơ quan, đơn vị công tác; nộp bản kế hoạch cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị để theo dõi và lưu trữ hồ sơ.

4.4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân

- Hằng năm, Huyện ủy thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, đăng ký, triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với các chi, đảng bộ thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm hoặc có nhiều hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện chủ động làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn về việc nhân dân giám sát quá trình đăng ký và thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

4.5. Công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng việc thực hiện kế hoạch cá nhân

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch cá nhân gắn với công tác kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm; lấy kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, tham gia góp ý của tập thể, cá nhân đối với các kế hoạch cần bổ sung, chỉnh sửa cho kịp thời và phù hợp để thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kết quả nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, học tập và làm theo.

- Triển khai thực hiện tốt công tác sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và cuối nhiệm kỳ gắn với công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình những biểu hiệu lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo tổ chức triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách của mỗi cá nhân.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân tại cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả. Định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy).

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cá nhân tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, ban tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  trong toàn huyện; phát hiện, nêu gương, nhân rộng và kịp thời tham mưu với Huyện ủy khen thưởng điển hình tiên tiến.

- Định kỳ hằng năm và cả nhiệm kỳ phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy

Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên đưa nội dung thực hiện kế hoạch cá nhân vào trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ gắn với thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của cấp ủy.

Hằng năm chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp kết quả thực hiện của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để làm căn cứ đánh giá kết quả đảng viên cuối năm.

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Tham mưu cho Huyện ủy bổ sung vào kế hoạch kiểm tra toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng nằm của cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cá nhân tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Xác định việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là yêu cầu trọng tâm trong nội dung kiểm tra.  

5. Ban Dân vận Huyện ủy

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu cho Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cá nhân của các tổ chức chính trị - xã hội. Vận động nhân dân thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.                                          

Căn cứ Hướng dẫn của Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh hoặc những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- TT Tỉnh ủy;                                                                                        BÍ THƯ  

- BTG Tỉnh ủy;                                                                        ( đã ký)

- TT Huyện ủy;

- Các ban xây dựng Đảng;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Các cơ quan, ban ngành,

   đoàn thể huyện;

- Lưu HU - TG.   

                                                                                            Giàng A Tông  

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 06.10.2022

chương trình phát thanh 05.10.2022

chương trình phát thanh 04.10.2022