• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Thực hiện tốt cải cách hành chính tại bộ phận một cửa huyện vùng cao Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 13/12/2023 3:55:00 CH
Lượt đọc: 1265

 Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở huyện vùng cao Mù Cang Chải tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết TTHC qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  đi vào nề nếp; cơ sở vật chất phục vụ cho cải cách hành chính được đầu tư khang trang, đầy đủ; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

 

Bộ phận hành chính công huyện giải quyết các thủ tục giấy tờ cho người dân

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Mù Cang Chải  đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ đạo xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhằm khai thác, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Việc công khai thủ tục hành chính cũng được UBND huyện Mù Cang Chải chú trọng thực hiện theo quy định hiện hành, niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại thủ tục, mức thu phí của từng loại hồ sơ; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới, quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Ngoài ra, việc công khai các thủ tục hành chính còn được tổ chức tuyên truyền tại các Hội nghị của huyện, các xã, thị trấn và các Hội nghị phổ biến pháp luật.

Theo báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 27/11/2023, Bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái được 19.348 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới 18.813 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 535 hồ sơ). Hồ sơ đã giải quyết 19.325 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn là 19.303 hồ sơ (đạt 99,9%), hồ sơ quá hạn là 22 hồ sơ (chiếm 0,1%); số hồ sơ đang giải quyết là 23 hồ sơ (đúng hạn 23 hồ sơ). Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. Trong đó; kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện: Tổng số đã tiếp nhận 9.540 hồ sơ, đã giải quyết 9.517 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 9.501 hồ sơ (đạt 99,8%), hồ sơ quá hạn 16 hồ sơ (chiếm 0,2%); Số hồ sơ đang giải quyết là 23 hồ sơ (đúng hạn 23 hồ sơ). Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã: Với tổng số đã tiếp nhận 9.808 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 9.808 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 9.802 hồ sơ (đạt 99,9%), hồ sơ quá hạn 06 hồ sơ (chiếm 0,1%).

Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết, công khai, cập nhật kịp thời vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, sử dụng đầy đủ các loại phiếu trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện số hoá hồ sơ TTHC và khảo sát mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC theo quy định. Việc chấp hành quy định về thành phần, số lượng hồ sơ trong mỗi TTHC đều được cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức giải quyết TTHC thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không tự ý đặt thêm thành phần hồ sơ; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC có phẩm chất đạo đức tốt, thân thiện với Nhân dân, cư xử đúng mực, có ý thức kỷ luật tốt, tạo sự tin tưởng cho Nhân dân khi đến thực hiện TTHC.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác CCHC ở huyện Mù Cang Chải đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Bộ phận “một cửa”; nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Hồng Mỷ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024