• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính
Ngày xuất bản: 10/05/2023 2:42:00 CH
Lượt đọc: 2922

 Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Nên trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 Bộ phận một cửa tại bộ phận hành chính công huyện Mù Cang Chải

Có thể nói, trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, hiện đại hoá hành chính..., thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng. Phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ. Công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con Nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Theo kết quả báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến 14/4/2023, tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện với 7.184 thủ thủ hành chính. Trong đó, trực tuyến 6.495 hồ sơ, trực tiếp dịch vụ 156 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 7.174 hồ sơ, thủ tục hồ sơ trước hạn là 7.174 và đúng hạn là 10 hồ sơ. Đối với thủ tục hành chính cấp xã là 4.522 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết 4.521 thủ tục hồ sơ, giải quyết trước hạn là 4.429 thủ tục và đúng hạn 92 hồ sơ.

Ngoài thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính, Mù Cang Chải còn không ngừng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Cùng với đó, Mù Cang Chải luôn không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của huyện.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Hồ Bốn

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng thúc đẩy sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; đồng thời, duy trì thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và công khai đầy đủ tại cơ quan, đơn vị dựa trên ứng dụng phần mềm đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Với mục đích lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Có thể thấy “Cải cách hành chính” góp phần giúp huyện trên đà phát triển theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, ông bằng, văn minh./.

 

Hồng Mỷ  

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 17.07.2024

chương trình phát thanh 16.07.2024

chương trình phát thanh 15.07.2024