• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị tập huấn thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023
Ngày xuất bản: 19/12/2023 10:43:00 SA
Lượt đọc: 1217

 Sáng 19/12/2023, Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

 

Các đại biểu tham gia tập huấn

Tham gia tập huấn có 97 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu sẽ được tập huấn trong thời gian 2 ngày 19 – 20/12/2023, được truyền đạt, phổ biến các chuyên đề nội dung về các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải; truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030./.

 

 A Đảng

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024