Tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với giá trị sản phẩm thuộc Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 02/08/2018 2:17:00 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết