• Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 25/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 50-NQ/TW, Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

  Ngày xuất bản: 01/11/2019 7:58:00 SA

 • Thông báo số 235/TB-UBND, ngày 24/10/2019 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

  Ngày xuất bản: 25/10/2019 2:11:00 CH

 • Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 23/10/2019 2:20:00 CH

  Thực hiện Văn bản số 108/BQLDAVILG-KHTH ngày 05/7/2019 của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương - Tổng cục Quản lý đất đai về việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hoàn thành dự thảo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái”. Để “Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số” (DTTS) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái” đảm bảo hoàn chỉnh và phù hợp. Ban biên tập Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải mong nhận được nhiều ý kiến tham gia của nhân dân các dân tộc trong huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trước khi dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 • Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 11/10/2019 8:46:00 SA

 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy

  Ngày xuất bản: 11/10/2019 8:43:00 SA

 • 46-50 of 191<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết