ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

4

Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

5

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

 

6

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

 

 

7

Nguyễn Anh Thủy

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

8

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

9

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông nghiệp  và phát triển Nông thôn

 

 

10

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng Y tế

 

 

11

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

12

Trương Đăng Hùng

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

13

Vừ Thị Ninh

Trưởng phòng Dân tộc

 

 

14

Lý A Lử

Trưởng phòng Tư pháp

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết