ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nhâm Xuân Chiến

Trưởng Công an huyện  
   2 Trịnh Thế Bình  Trưởng phòng Văn hóa – thông tin

 

 

3 Trương Đăng Hùng Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội  

 

4

Nguyễn Anh Thủy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

5

Hoàng Thị Hương Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

6

Vừ Thị Ninh Trưởng phòng Dân tộc  

 

7

Sùng A Lù

Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng

 

 

8

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

9 Lý A Lử Trưởng phòng Tư pháp  

 

10

     

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết