Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải

 

CÔNG KHAI

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

-----

 

TT

Tên danh mục công khai

Tài liệu tải về

 

1

Thông báo số 159/TB-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tải về

 

2

Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

3

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

4

Hệ thống bảng biểu Quy hoạch hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

6

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

7

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

Ban biên tập

Các tin khác:

1-5 of 2238<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết