UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023