ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI
27/04/2023 3:24:00 CH
2667 lượt xem
In Đọc bài

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức,

cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

 thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải

 

 

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải;

Để đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Mù Cang Chải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo đúng chỉ tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ. Ủy ban nhân dân huyện đã lập dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và cá nhân trên địa bàn huyện và phù hợp với chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 1009/UBND-TNMT, ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất cho các đơn vị hành chính cấp huyện đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải Thông báo lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 13/5/2023.

2. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Mù Cang Chải.

3. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: http://www.yenbai.gov.vn và Công thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải tại địa chỉ: www.mucangchai.yenbai.gov.vn  và Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

4. Các ý kiến đóng góp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải, Điện thoại: 02163.878.624 hoặc phản ánh qua địa chỉ Email của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải: ptnmtmcc@gmail.com).

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc tổ chức lấy ý kiến đối với các chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Mù Cang Chải. Tổng hợp và giải trình ý kiến của Nhân dân để hoàn thiện phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch của tỉnh thẩm định.

6. Giao Bộ phận Hành chính công huyện phối hợp đăng tải nội dung phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: http://www.yenbai.gov.vn và Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải.

7. Giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải đưa tin trên hệ thống truyền thanh của huyện về hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn về phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Mù Cang Chải.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                            Lê Trọng Khang

 

đã tặng

Các tin khác:

51-55 of 3719<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết