Mù Cang Chải 100% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2024 – 2029
22/03/2024 10:39:00 SA
968 lượt xem
In Đọc bài

 Thực hiện Chỉ thị số 37, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỷ 2024-2029, Chỉ thị số 31 ngày 20/7/2023 của Huyện ủy Mù Cang Chải về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XVI, nhiệm kỷ 2024-2029. Đến nay, 100% xã, thị trấn huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Huyện nay, huyện Mù Cang Chải có 13 xã và 01 thị trấn, thực hiện Chỉ thị số 37 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội; làm tốt công tác nhân sự; chỉ đạo công tác tuyên truyền để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, huyện Mù Cang Chải 100% xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó có 3 xã bầu mới Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, hiệp thương được gần 400 Đại biểu vào ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu được gần 90 Đại biểu đi Đại hội cấp trên.

 

Đại hội Mặt trận Tổ Việt  Nam xã Chế Tạo nhiệm kỳ 2024 - 2029

Việc tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, thị trấn là nhằm kiện toàn đội ngũ làm công tác mặt trận, đánh giá kết quả hoạt động trong 5 năm qua, đồng thời bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Và đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp./.

 

A Cớđã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3614<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết