Hồ Bốn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029