Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu IV