UBND Thị trấn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm