Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số.