Mù Cang Chải: Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với Thanh niên năm 2023