Mù Cang Chải khai mac lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019
15/07/2019 2:56:00 CH
11232 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 15/7/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 thuộc các cơ quan, đơn vị trường học trong toàn huyện. Dự khai mạc có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị và 164 học viên.

Lớp học kiến thức quốc phòng  cho cán bộ đối tượng 4

Trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng - An ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

 

Hồng Mỷ

 

 

đã tặng

Các tin khác:

56-60 of 93<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết