• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 27/6/2019 về việc tiến triển khai, thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 19/4/2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 30/07/2019 7:23:34 SA

 Tệp đính kèm: Tải về

TIN KHÁC

 • Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc Sơ kết 6 tháng thực hiện Công văn số 200/UBND-TCD ngày 25/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện kế hoạch số 17/KH-BCĐ 389 ngày 30/10/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến nam 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc xây dựng danh mục các quỹ đất đấu giá thu tiền sử dụng đất, quỹ đất đầu thầu dự án có thu tiền sửa dụng đất năm 2020, rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục các quỹ đất vào Đề án phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020
 • Báo cáo số 254a/BC-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, cung cấp thông tin các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
 • Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện về việc sơ kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo 251/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về phương án chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ
 • Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tham mưu, thực hiện ý kiến Chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 • Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc đánh giá thi hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP
 • Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về danh mục tài sản cố định đặc thù trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo 245/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình quản lý, hoạt động khoáng sản 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 30/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tổng kết 10 năm (2011-2020) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 22/12/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gia đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội huyện gia đoạn 2016 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thực hiện Đề án: "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số" 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 27/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với người nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp
 • Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 27/6/2019 về việc tiến triển khai, thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 19/4/2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo 227/BC-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả triển khai, thực hiện các quy định trong việc cưới việc tang trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 223/BC/UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2017 của Bộ Chính trị về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản
 • Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát số lượng, chất lượng cán bộ quản lý các cấp học (thời điểm 30/6/2019)
 • Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
 • Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đánh giá kết quả, đề xuất nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018, huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo tình hình công tác cung cấp, quản lý, sử dụng và đảm bảo an ninh mạng internet trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • 61-90 of 103<  1  2  3  4  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 24.9.2021

  chương trình phát thanh 23.9.2021

  chương trình phát thanh 22.9.2021