DỰ ÁN - HẠNG MỤC

Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hạng mục: Cấp điện cho bản Tà Ghênh, xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
NXB: 18/04/2017 10:30:00 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết