DỰ ÁN - HẠNG MỤC

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 58-CT/TU ngày 03/02/2017 của tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia, bền vững
NXB: 06/10/2017 10:19:00 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết