• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện trước thềm Đại hội Đại biểu UB MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày xuất bản: 14/05/2019 8:48:00 SA
Lượt đọc: 3635

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019-2024) dự kiến được tổ chức trong thời gian 2 ngày 15 và16/5/2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước thềm Đại hội, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện về kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải trong nhiệm kỳ 2014 – 2019; những vấn đề đặt ra và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện

PV: Thưa đồng chí, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và một số bài học kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam huyện khoá XIV đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019?

Đồng chí Lê Ngọc Minh: Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên đạt bình quân là 83%, tăng 3% so với cùng kỳ.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động từ thiện, nhân đạo được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện đúng quy định.

Tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm, phối hợp; công tác tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta được triển khai đến các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức Mặt trận và đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và có sự đổi mới về phương thức hoạt động, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận; tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian qua.

Qua quá trình tổ chức thực hiện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận.

Hai là: Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực hiệu quả. Xây dựng và hiện tốt Quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và hiệu quả thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt trận.

Ba là: Phải khơi dậy được phong trào thi đua, sự đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Bốn là: Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện đến cơ sở phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; sâu sát cơ sở, khu dân cư; gần gũi với nhân dân, quan tâm lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân với các cấp ủy đảng và chính quyền.

Năm là: Thường xuyên chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận, phát huy vai trò của người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, đồng thời, cán bộ Mặt trận phải tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

PV: Ngày 15 và 16/5/2019 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ chính thức khai mạc. Vậy đồng chí cho biết nội dung, chủ đề và một số mục tiêu chính mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới của Đại hội.

Đồng chí Lê Ngọc Minh: Phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; với sự quyết tâm cao, tinh thần vượt khó vươn lên, MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tập trung quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo chủ đề: "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động, chung tay xây dựng huyện Mù Cang Chải phát triển bền vững".

Về các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2019 – 2024 đó là:

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phát động; trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác của các vị là người uy tín, trưởng dòng họ, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động, tích cực ứng phó kịp thời, có hiệu quả với biên đổi khí hậu, thiên tai để góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải phát triển bền vững.

PV: Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ ở địa phương trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm kỳ 2019 – 2024 MTTQ Việt Nam huyện cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Minh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng huyện Mù Cang Chải phát triển bền vững.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia các dự án về tái cơ cấu nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phíthực hành tiết kiệm với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Phấn đấu 95% trở lên cán bộ chuyên trách Mặt trận và đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ chuyên trách Mặt trận cấp huyện và cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận; phấn đấu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 70% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, 80% Ban công tác Mặt trận khu dân cư đạt vững mạnh xuất sắc, không có đơn vị yếu kém. 

Phấn đấu hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11. Phấn đấu 70% số khu dân cư trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 70% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"; các hoạt động Ngày vì người nghèo; hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai. Phấn đấu vận động thu quỹ “Vì người nghèo cấp huyện đạt 100 triệu đồng/năm trở lên, Quỹ cấp xã, bình quân từ 4 triệu đồng/năm/xã trở lên.

Phấn đấu 100% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được kiện toàn đúng quy định, 90% thành viên Ban thanh tra nhân dân được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, có trên 80% Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phấn đấu có 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động hàng năm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và với các tổ chức thành viên, cơ quan hữu quan cùng cấp.

Vâng một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã giành thời gian để trao đổi với chương trình!

 

Thực hiện: Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 24.10.2020

Chương trình phát thanh 23.10.2020

Chương trình phát thanh 22.10.2020