• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Phát huy tinh thần đoàn kết truyền thống quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh, giảm nghèo bền vững

Ngày xuất bản: 06/07/2020 3:46:00 CH
Lượt đọc: 1577

 Với phương châmĐoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên thoát nghèo; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện" và phấn đấu đến năm 2025 sớm đưa huyện Mù Cang Chải thoát khỏi huyện nghèo.

Trong nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/19 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Cụ thể, về kinh tế, quy mô nền kinh tế sau 5 năm có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm trước. Các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm sản, thực phẩm, thêu dệt thổ cẩm, gia công cơ khí... tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Năm 2020, toàn huyện có 246 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 60 cơ sở so với năm 2015. Trong sản xuất công nghiệp, huyện đã chú trọng quản lý hiệu quả các dự án đầu tư phát triển thủy điện, khai thác khoảng sản vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ gìn môi trường sinh thái.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 387 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2015, tăng bình quân 36 tỷ đồng/năm, vượt 16% Nghị quyết; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,75%/năm. Mạng lưới cơ sở thương mại, dịch vụ được mở rộng. Năm 2020, toàn huyện có 710 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng 230 cơ sở so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 355 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 21,9%/năm; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 265 tỷ đồng, vượt 2% mục tiêu Nghị quyết.

Phát huy giá trị của danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa dân tộc, huyện đã chú trọng hướng dẫn, tạo môi trường và cơ chế để người dân làm du lịch, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một bộ phận người dân đã biết làm du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch tạo ra thu nhập ổn định. Lượng du khách đến với huyện tăng nhanh qua các năm (trung bình 100 nghìn lượt người/năm). Năm 2019 đạt trên 250.000 lượt (khách quốc tế 30.000 lượt), doanh thu từ du lịch đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi thói quen, tập quán canh tác, sản xuất của người dân, giảm sự trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã biết phát triển các sản phẩm thế mạnh gắn với phát triển du lịch.

Hết năm 2019, huyện 01 xã đạt 12 tiêu chí, 04 xã đạt 10 tiêu chí, 02 xã đạt 9 tiêu chí, 03 xã đạt 06 tiêu chí. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng thôn, bản, tổ dân phố, gia đình văn hoá được triển khai rộng khắp và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 75%, tăng 18,5%; bản, tổ dân phố văn hóa đạt 71,4%, tăng 20%, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 85%, tăng 20% so với năm 2015.  Người dân bước đầu đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong lễ hội, từng bước xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới văn minh.

 

Đồng chí  Nông Việt Yên - Bí Thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện khảo sát  để mở rộng các điểm du lịch tại xã La Pán Tẩn

Chương trình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ giảm hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 40,62%, năm 2020 dự kiến còn 33,12%). Tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm mới cho lao động; số lao động tham gia hoạt động kinh tế tăng đều qua các năm; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện đã thu hút, giải quyết nhiều việc cho lao động nông thôn tại địa phương (bình quân đạt 1.105 lao động /năm) vượt 10,5% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào nền nếp.

Trong 5 năm qua huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 762/750 đảng viên, vượt 1,6% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Qua đánh giá xếp loại hằng năm, bình quân 99,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 59,3% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 32,6% đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực và khát vọng phát triển; thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và thoát nghèo bền vững.   

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đề ra 23  nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 8 chỉ tiêu về văn hóa xã hội; 3 chỉ tiêu về Môi trường; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Đoàn thể. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải cần tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, huyện Mù Cang Chải phấn đấu thực hiện đến năm 2025, Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. tăng gấp 2 lần so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2025 đạt 620 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2025 đạt 600 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt 600 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt từ 50%.Thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt trên 230 tỷ đồngThu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 27.000 tấn, sản lượng chè búp tươi 30.000 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5 - 6%; thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa 6,8 triệu USD; tỷ lệ đường liên bản, nội bản, nội thị cứng hóa 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm; hàng năm, kết nạp 100 đảng viên, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ…

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy cùng đoàn viên thanh niên tham gia khai hoang ruộng bậc thang

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã xác định. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế,  tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, dược liệu. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, dược liệu; phát triển, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc thang. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, trong đó chú trọng công tác phân luồng và phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Với quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển xanh và thoát nghèo bền vững./.

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.11.2020

chương trình phát thanh 24.11.2020

chương trình phát thanh 23.11.2020