• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở huyện Mù Cang Chải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày xuất bản: 01/07/2019 8:08:00 SA
Lượt đọc: 1609

Với nhiều giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc ở huyện Mù Cang Chải đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mù Cang Chải là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái. Cả huyện có trên 60 nghìn người, với 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc. Các chính sách về dân tộc, các chương trình, dự án về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội... được thực hiện đầy đủ, kịp thời như: Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (Chương trình 30a), Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách về dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển đã tạo điều kiện cho hàng hóa thông thương, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước. Kinh tế trong vùng đồng bào DTTS của huyện đang phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, du lịch. Việc triển khai kết hợp nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện rõ rệt. 

Từ năm 2014 đến 2019, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được 259 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư 575,780 tỷ đồng; mở mới được 254,2km đường giao thông, 100% đường từ huyện đến trung tâm xã được kiên cố hóa. 

Trong đó, các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu từ nguồn vốn Chương trình 135 đã đầu tư gần 66 tỷ đồng, xây dựng 30 công trình; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, có tổng nguồn vốn trên 5 tỷ đồng, sửa chữa cải tạo 21 công trình. 

Các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên; chính sách cho người có uy tín; chính sách hỗ trợ hộ nghèo… đã tạo cơ hội và điều kiện để đồng bào DTTS, nhất là hộ nghèo vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. 

Cụ thể, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 19,5 tỷ đồng, đầu tư cho các hộ đồng bào DTTS nghèo mua sắm máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa, hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư phục vụ sản xuất. 

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, được đầu tư gần 19 tỷ, hỗ trợ cho 187.635 lượt khẩu nghèo; chính sách đào tạo nghề cho 2.275 lao động theo Quyết định 1956 với tổng vốn trên 4 tỷ đồng... 

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, kinh tế huyện Mù Cang Chải những năm qua có bước phát triển mạnh, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 11.360 ha, tăng 3.872 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42.500 tấn, tăng 9.633 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 67.000 con, tăng 27,8%... 

Đồng bào dân tộc phát triển chăn nuôi gia súc

Các chính sách hỗ trợ vốn vay theo Quyết định 32, 54 của Thủ tướng Chính phủ giúp gần 350 hộ trên địa bàn được vay vốn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. 

Người dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình sản xuất lúa 2 vụ của gia đình ông Vàng A Su, xã Khao Mang, ông Giàng A Sấu ở xã Lao Chải; mô hình trồng lúa mỳ, cải dầu tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình và Chế Cu Nha đã bước đầu làm thay đổi tập quán, tư duy sản xuất của người dân... 

Đến nay, 90% hộ dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%; 14/14 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tăng lên 36,5%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 51,66%, giảm 4,89% so với năm 2014, trung bình hàng năm giảm từ 6,5% - 7,6%.

Đồng bào dân tộc được sử dụng nước sạch

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Theo đó, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%; học sinh tiểu học hoàn thành cấp học đạt trên 98%; học sinh THCS hoàn thành cấp học đạt 91%; học sinh THPT hoàn thành cấp học đạt 88%. Hệ thống chính trị trong cộng đồng các dân tộc được tăng cường và củng cố. Tình hình chính trị, trật tự xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. 

 Hằng năm, các cấp ủy đều tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; qua đó từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bố trí, sử dụng cán bộ luôn bảo đảm tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, huyện còn phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và trong các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Có thể nói, công tác dân tộc được triển khai toàn diện, có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Tuy nhiên, công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách về dân tộc của huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Một số chính sách về dân tộc chưa được triển khai kịp thời, đồng bộ; đồng bào các dân tộc thiểu số có trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác còn lạc hậu, một bộ phận đồng bào vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thật sự nỗ lực vươn lên ổn định đời sống; số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn chiếm tỷ lệ cao; kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là ở thôn, bản còn thiếu thốn; người dân còn khó khăn trong tiếp cận thông tin về sản xuất và thị trường; một số thôn, bản nằm trên địa bàn vùng đồi núi cao, chia cắt mạnh nên có nguy cơ bị thiên tai đe dọa. Nguyên nhân của tình trạng này là do cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và yêu cầu của công tác dân tộc trong thời kỳ mới, chưa quan tâm đúng mức đến việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, cũng như tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, ý thức chủ động phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo, tiến tới làm giàu của đồng bào các dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách về dân tộc trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, huyện xác định tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy tối đa nội lực của nhân dân trong tham gia thực hiện các chương trình, dự án, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; đồng thời tổ chức lồng ghép các nguồn lực, chương trình, dự án trên địa bàn để đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc. Ngoài ra, mỗi cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần nắm vững phương châm: Thực hiện công tác dân tộc là “gần dân, nghe dân và học dân”; đi sâu nghiên cứu tình hình, đặc điểm của từng vùng dân tộc, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc; động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước hết là phát triển giao thông và kết cấu hạ tầng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư theo hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các mô hình, các vùng chuyên canh trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số. Tranh thủ mọi nguồn lực, các chính sách tín dụng ưu đãi, phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Tăng cường công tác tổ chức đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới cho người dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo. Khôi phục và phát triển các ngành, nghề truyền thống, các ngành, nghề có điều kiện phát triển ở địa phương.

Tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các lễ hội truyền thống nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bài trừ mê tín, dị đoan và những hủ tục lạc hậu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tôn vinh và bảo vệ các di tích văn hóa ở địa phương. Thực hiện tốt việc sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo cho đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn lực đầu tư, củng cố mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, trang, thiết bị dạy học theo hướng tập trung, bán trú và kiên cố hóa. Tạo điều kiện tối đa cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đến trường. Bảo đảm chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với học sinh là người dân tộc thiểu số.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đa dạng hóa các dịch vụ y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, nhất là hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trách nhiệm của ngành y tế để đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tiếp tục nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tham gia quản lý, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đối với những hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo đồng bào các dân tộc thiểu số vào các hoạt động gây mất trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình PT sáng 26/01/2020 (02 tết)

Chương trình PT chiều 25/01/2020 (chiều 01 tết)

Chương trình PT sáng 25/01/2020 (01 tết)