• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải: Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 khâu đột phá chiến lược.

Ngày xuất bản: 16/05/2019 2:40:00 CH
Lượt đọc: 2219

 Năm 2019, huyện Mù Cang Chải xác định là năm quan trọng, quyết định thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Kế họạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch công tác trọng tâm của huyện năm 2019, nhất là việc thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019 đã đề ra.

 Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn huyện với phương châm hành động: “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc kỷ cương, hiệu quả” và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề: “ Đẩy mạnh 03 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện” và tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

(1). Tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức vận hành liên thông nhằm phát huy hiệu quả của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện để phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách chế độ công vụ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ đạo đức nghề nghiệp; xây dựng kỷ cương, liêm chính, văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, liêm chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm đối với những người vi phạm. Duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.

(2) Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo việc làm mới, giải quyết việc làm; kịp thời giải quyết đầy đủ đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng ca0 chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa khu vực để góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại các tuyến trên; chủ động làm tốt công tác y tế dự phòng. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết đầy đủ chế độ và chăm sóc cho học sinh các trường PTDTBT theo quy định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là thể thao quần chúng. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được tại 13 xã; thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại 26 bản đang làm điểm để tạo sự lan tỏa; phấn đấu đạt xã Nậm Khắt đạt tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2025. Chủ động phòng chống thiên tai, lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

(3). Tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công, cát, sỏi, tiền để làm đường giao thông nông thôn, chi trả kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phát triển kinh tế-xã hội nhanh bền vững, đảm bảo hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 đạt 8% (theo chuẩn đa chiều). Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng toàn diện, bền vững.

(4). Huy động tối đa các nguồn lực bổ sung kịp thời vào ngân sách, tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách, đáp ứng yêu cầu nguồn lực đảm bảo các nhiệm vụ tăng chi trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật.

(5). Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 như: phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Mù Cang Chải chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”... theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2016-2021.

(6) Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; nâng cao vai trò, hiệu qủa tập hợp, vận động của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gấy bức xúc trong nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu quân số theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng; có biện pháp phòng ngừa, giảm tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

(7) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân thi đua sôi nổi, phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp trong lao động, công tác và học tập, góp phần xây dựng, bồi dưỡng con người mới, nếp sống mới, xây dựng xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những tập quán, phong tục không còn phù hợp. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến.

(8). Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tinh thần thi đua sôi nổi, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đồng thời với một quyết tâm chính trị cao, huyện Mù Cang Chải nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, xác định quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất để tập trung triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đào Thị Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 30.5.2020

Chương trình phát thanh 29.5.2020

Chương trình phát thanh 28/5/2020