• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Hiệu quả bước đầu trong tiếp tục thực hiện quyết liệt việc đổi mới phương thức lãnh đạo

Ngày xuất bản: 17/04/2019 3:24:00 CH
Lượt đọc: 2896

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình Hành động số 144-CT/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái đề ra với phương châm hành đồng “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”, hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Kế hoạch số 170 – KH/HU ngày 01/3/2019; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 37-KH/UBND ngày 7/3/2019 của UBND huyện để triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy thăm mô hình trồng mía tại xã Hồ Bốn.

Xác định việc đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo là một trong những khâu đột phá mang tính chất quyết định đến hiệu quả, chất lượng phát triển của huyện, trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện, hoạt động giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, Hội động nhân dân huyện, phương pháp quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải là chỗ dựa cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Từ đó chú trọng lãnh đạo nhằm phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ cơ sở; khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, khó khăn và phức tạp.

Qua 3 tháng đầu năm triển khai thực hiện, tinh thần đổi mới đã mang lại kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, để Mù Cang Chải tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của huyện.

Xác định rõ đổi mới phương thức lãnh đạo để phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp uỷ đặc biệt coi trọng và tập trung chỉ đạo. Đảng bộ huyện đã tổ chức tốt các hội Nghị Ban Thường vụ thường kỳ, các hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ 27, 28. Ban hành Kế hoạch số 170 – KH/HU ngày 01/3/2019 cụ thể hóa chương trình hành động số 144 CTr/TU, ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay năm 2019. Đặc biệt huyện Mù Cang Chải cũng yêu cầu các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, phân bổ chỉ tiêu đến từng ngành, từng cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp cụ thể, có kịch bản chi tiết cho từng lĩnh vực, chỉ tiêu, xác định rõ tiến độ thực hiện theo từng tháng, từng quý, qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện từ đầu năm đến nay.

Trong quý I/2019 huyện Mù Cang Chải đã lãnh, chỉ đạo nhân dân hoàn thành gieo cấy 1.800ha lúa Đông xuân, đạt 100% kế hoạch. Bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng. Chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm, triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, không để xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn. Hiện nay tổng đàn gia súc chính toàn huyện là 64.245 con tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 85,21 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và đạt 24% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 57,1 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 22,8% kế hoạch. Tổ chức triển khai thi công 92 công trình xây dựng cơ bản, với tổng vốn đầu tư là gần 172 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 16,1 tỷ đồng đạt 12,8%. Về văn hóa xã hội: làm tốt công tác quản lý, theo dõi, chi trả chế độ cho các đối tượng bản trợ xã hội, người có công. Cấp phát 60.689 thẻ BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,7%; giải quyết việc làm cho 316 lao động đạt 32% kế hoạch giao. Tăng cường các biện pháp huy động học sinh ra lớp đạt trên 99,8%. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ xây dựng mới 2 đơn vị xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã là Púng Luông và Khao Mang. Làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quảng bá các hoạt động du lịch năm 2019, tuyên truyền các hoạt động, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương, của tỉnh và đất nước. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đã cụ thể hóa và giao các cơ quan giúp việc 42 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 170, trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm và 34 nhiệm vụ cho từng cơ quan. Tổ chức tốt Lễ ra mắt và đưa vào vận hành, hoạt động có hiệu quả Bộ phận phục vụ hành chính công của huyện và các xã, thị trấn.

Huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đã có chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, cơ sở.

Bên cạnh đó Đảng bộ huyện cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với cách làm phù hợp, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với xử lý vi phạm nên đã tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân, nhiều người dân đồng tình ủng hộ và đã tự giác chấp hành. Công tác chỉnh trang các tuyến đường được tập trung chỉ đạo; Chính vì vậy, bộ mặt đô thị của huyện có chuyển biến rõ nét.

Chất lượng hoạt động của HĐND từ huyện tới xã được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng chính quyền đi đôi với cải cách hành chính được triển khai tích cực theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu. Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2019 đã phản ánh được khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. Nhìn về khía cạnh của các tổ chức: Việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo đã củng cố chặt chẽ và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, tiềm lực, thế mạnh của đơn vị, địa phương mình để tham mưu xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện về nguồn lực và mang tính khả thi cao, tránh được tình trạng chủ quan, duy ý chí, thiếu thực tiễn, thiếu khoa học, trên cơ sở đó, tự cấp mình đề ra các giải pháp cụ thể, chi tiết, đảm bảo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Về mặt con người, nguồn nhân lực: những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của huyện đã từng bước xóa bỏ tư duy, cách làm cũ, tính trông chờ, ỷ lại, lười vận động, hơn thế, nó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tự xác định lại vị trí của mình trong hệ thống, ý thức trách nhiệm của bản thân trong từng công việc, củng cố, tăng cường khả năng, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ chủ chốt, từ đó, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức liên tục tự giác tìm tòi, học hỏi, năng động, sáng tạo để bắt kịp và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về mặt hiệu quả công việc: Đổi mới phương thức lãnh đạo giúp cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện luôn nắm bắt được thông tin về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, từ đó tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo sát sao, quyết liệt; các cấp, các ngành luôn theo sát được và nỗ lực thực hiện hoàn thành từng phần của chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng tiến độ kế hoạch, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Dù mới chỉ là những kết quả bước đầu, xong, việc tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo đúng thời điểm đã thể hiện rõ sự nhạy bén trong tư duy, sự sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức điều hành, thực hiện cũng như sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, qua đó đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế đó là: Việc đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá xác định trong năm 2019 còn chậm, nhất là khâu về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông; việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp gắn với phát triển du lịch còn chậm trong việc cụ thể hóa; định hướng mới cho các hoạt động du lịch, giải pháp cho phát triển du lịch chưa cụ thể. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ một số xã còn hạn chế; một số xã chưa bắt nhịp kịp với phương pháp làm việc mới cũng như cường độ công việc, còn lúng lúng trong chỉ đạo thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống; công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền còn hạn chế, các mô hình chưa phát huy được tính lan tỏa trong nhân dân. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm của BCH, Ban Thường vụ và các kết luận của cấp trên.

Trong thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế tiếp tục có những thuận lợi, thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến huyện Mù Cang Chải. Theo đó, đòi hỏi các cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải theo hướng toàn diện, bền vững.

Bài: Mạnh Cường - Ảnh: A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 18/01/2020

Chương trình phát thanh 17/01/2020

Chương trình phát thanh 16/01/2020