• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên

Ngày xuất bản: 20/03/2020 11:14:00 SA
Lượt đọc: 2260

 Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó quan tâm đến chất lượng đảng viên, đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc với quan điểm đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng. Do đó, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 2.802 đảng viên, 32 chi, đảng bộ trực thuộc. Riêng trong năm 2019 đã xem xét, ra quyết định kết nạp 209/150 đảng viên thuộc 26 chi, đảng bộ, trong đó đảng viên nữ chiếm 37,2%, đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 72,95%; đảng viên có trình độ văn hóa 12/12 chiếm 81,6%; đang viên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 73,9%.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên, nội dung, phương pháp đánh giá cũng như kết quả đánh giá đã thể hiện được chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 có 32/32 tổ chức cơ sở đảng, 122/122 tập thể lãnh đạo, 2.632/2.802 đảng viên, 158/158 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng kiểm điểm, đánh giá tiến hành xong công tác kiểm điểm và đánh giá, phân xếp loại chất lượng năm 2019 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87,6%.

Công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên luôn được cấp ủy Đảng quan tâm

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng vì vậy, trong năm 2019 đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại huyện cho 1.348 lượt người; đăng ký và cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch, chương trình của Trung ương, Tỉnh là 194 lượt người, thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quốc phòng an ninh, cập nhật kiến thức… cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong năm 2019, đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại huyện cho 1.348 lượt người; đăng ký và cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch, chương trình của Trung ương, Tỉnh là 194 lượt người, thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch.

Có được những kết quả trên, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là: Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

Hai là: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho từng đối tượng: Triển khai hiệu quả kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 31/8/2018 về việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Sàng lọc đảng viên, đưa những người ko còn đủ tư cách ra khỏi đảng, khắc phục tình trạng đảng viên đông mà không mạnh góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ba là: Cấp ủy cơ sở làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên bằng những nội dung cụ thể như thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là: Nâng cao chất lượng đảng viên còn được thực hiện bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy đã kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 10-QĐi/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định 11-QĐi/TU ngày 22/6/2018 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó việc tham gia sinh hoạt của đảng viên. Nâng cao nhận thức cho đảng viên và kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Năm là: Tăng cường sự lãnh đạo thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống  của cán bộ, đảng viên.

Sáu là: Tăng cường liên hệ mật thiết gắn bó với nhân dân là một giải pháp được thường xuyên thực hiện tại Đảng bộ huyện Mù Cang Chải để nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000, của Ban Chấp hành Trung ương "về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, rà soát, kiển tra việc thực hiện quy định của các cơ quan, đơn vị có đảng viên cư trú tại các xã, thị trấn, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên nơi công tác được giới thiệu giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú.

Bẩy là: Chú trọng phát triển đảng viên, việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định.  Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 03/6/2020

Chương trình phát thanh 02/6/2020

Chương trình phát thanh 01/6/2020