• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày xuất bản: 13/09/2017 9:36:00 SA
Lượt đọc: 1208

 Để công tác tuyên truyền về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 đạt kết quả, thực sự là đợt sinh hoạt hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch số 47 - KH/TG, ngày 25/8/2017 về việc tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Về mục đích, việc tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thống nhất, đảm bảo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong toàn Đảng bộ huyện.

Về yêu cầu, công tác tuyên truyền đại hội các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị  và các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm của đất nước, tỉnh, huyện với phương châm: Đổi mới, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phong phú, sâu rộng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Nội dung tuyên truyền cần nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, huyện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Thời gian, tiến độ, nội dung chuẩn bị và tổ chức đại hội theo Hướng dẫn số 12 - HD/HU, ngày 26/6/2017 của Huyện ủy Mù Cang Chải (tổ chức đại hội hoàn thành trong quý IV/2017); đối với cấp huyện tổ chức tuyên truyền Đại hội chi bộ điểm từ nay cho đến hết ngày 20/10/2017 và tiếp tục tuyên truyền đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đến hết ngày 15/11/2017.

Những thành tựu của các địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kết quả sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những nhân tố mới, điểm hình tiên tiến của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; các mô hình làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kết quả và bài học kinh nghiệm, phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới.

Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, tinh thần thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng tổ chức đảng; tuyên truyền phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để bảo đảm đại hội thành công tốt đẹp.

Sử dụng đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các Hội nghị Báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Thông qua các cơ quan thông tin đại chúng huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Bản tin thông báo nội bộ của huyện, Trang thông tin điện tử huyện. Phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Tuyên truyền qua hệ thống panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội chi bộ.

Về Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ…lần thứ…, nhiệm kỳ 2017 - 2020 !

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 !

- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII !

- Chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Về phân công tổ chức thực hiện:

Đối với Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc tổ chức, tuyên truyền về Đại hội chi bộ cấp mình; tiến hành treo băng zôn, khẩu hiệu trước tiền sảnh, trong hội trường, nơi tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và theo Hướng dẫn số 12 - HD/HU, ngày 26/6/2017, Công văn số 333 – CV/HU, ngày 30/6/2017 của Huyện ủy Mù Cang Chải.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan như: khẩu hiệu, pa nô, áp phích, xe loa tuyên truyền lưu động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tuyên truyền về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở…

Tổ chức và chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…chào mừng Đại hội chi bộ trược thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện: Xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó xây dựng phóng sự về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, duy trì thời lượng phát sóng, đăng tải tin, bài, ảnh và tích cực đưa tin về công tác chuẩn bị và kết quả đại hội diễn ra trên địa bàn huyện;

Phát hiện, biểu dương cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo cơ sở, Đội ngũ báo cáo viên: Căn cứ tình hình thực tế địa phương, tham mưu cho cấp ủy triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị theo nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để báo cáo cấp ủy, kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh ngay từ cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; kết hợp việc tuyên truyền các nhiệm vụ ngành, cơ quan, đơn vị với công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên; các công trình phần việc thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 -18/10/2017).

 

Hùng Mạnh

Ban Tuyên giáo

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20.6.2018

Chương trình phát thanh 19.6.2018

Chương trình phát thanh 18.6.2018