• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ xã Khao Mang: Mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản: 27/05/2020 2:48:00 CH
Lượt đọc: 3143

 Đảng bộ xã Khao Mang với 162 đảng viên, trong đó có 12 chi bộ trực thuộc. Toàn xã gồm 1.028  hộ, với 5.306 khẩu, dân tộc Mông chiếm 93%. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 41,41%. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giảm nghèo nhanh và bền vững. Đây là chủ đề mà nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn Đảng bộ xã đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng các cấp. Hầu hết các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ xã đề ra đều đạt và vượt. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, hạ tầng cơ sở được đầu tư, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo, chất lượng cuộc sống người dân từng bước được cải thiện, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố kiện toàn, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã giúp cho Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”; nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Khao Mang đã đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu đó là:

1. Về phát triển kinh tế gồm 9 chỉ tiêu

- Đến năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt giữ vững ở mức 5.000 tấn.

- Tổng đàn gia súc chính đến năm 2025 đạt 6.070 con; tổng đàn gia cầm đạt 23.000 con.

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt: 300 tấn/ năm (trong đó sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính 265 tấn).

- Đến năm 2025 xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí.

- Phấn đấu trồng mới 150 ha rừng, nâng độ che phủ rừng 3.668 ha

- Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm (giá so sánh 2010) đạt: 200 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đến năm 2025 đạt 65 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 600 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 22 triệu đồng/người/năm.

2. Chỉ tiêu xã hội, môi trường gồm 22 chỉ tiêu

- Số lao động tạo việc làm mới hằng năm đạt 90 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 1.170 = 41,13%.

- Số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2025 từ 160 người trở lên.

- Tổng số lao động nông nghiệp (sang phi nông nghiệp ) giảm xuống còn 84%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình năm trên 6,03 %/năm.

- Về giáo dục: Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở vào học Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp dạy nghề đến năm 2025 đạt trên 80%.

- Phấn đấu công nhận lại và giữ vững 01 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Hàng năm trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 98%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn 17%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 99%.

- Đến năm 2025 giảm tỷ lệ sinh: 0,6%; Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,39%.

- Hằng năm tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa trên: 75 %.

- Hằng năm tỷ lệ bản, đạt chuẩn văn hóa trên: 85%.

- Hằng năm tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa trên: 80%.

- Hằng năm tỷ lệ hộ dân dùng điện lưới quốc gia trên: 85 %.

- Hằng năm tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh: 100%.

- Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn có hố xí hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%.

- Hằng năm lập hồ sơ cai nghiện ma túy tập trung, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 1 - 2 người.

- Diện tích bảo vệ rừng: 3.425,9 ha.

- Kiên có hóa đường nông thôn phấn đấu đến năm 2025 đạt 40km.

- Số bản đạt nông thôn mới: 03 bản.

- Số hợp tác xã thành lập mới: 03 HTX.

3. Chỉ tiêu xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể gồm 3 chỉ tiêu

- Mỗi năm kết nạp đảng viên mới ít nhất 7 đảng viên đến cuối nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 35 đảng viên, trong đó tỷ lệ đảng viên nữ từ 20%.

- Phấn đấu hằng năm trên 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% các chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 35% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Hằng năm chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên, 50% đạt trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào các hoạt động đạt 85% trở lên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là:

Một là: Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm là cơ cấu lại sản xuât nông, lâm nghiệp và xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách mạnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất bằng các dự án cụ thể trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện.

Hai là: Tiếp tục phát triển các dịnh vụ theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và bản sắc dân tộc. Định hướng sản xuất, chế biến, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ba là: Tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bốn là: Phát triển Khu vực Bản Thái trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của ba xã khu IV.

Năm là: Thực hiện đồng bộ chương trình cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Sáu là: Xây dựng đề án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bẩy là: Tiếp tục kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực  lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kế thừa, đổi mới và phát triển, Đảng bộ xã Khao Mang quyết tâm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, quyết tâm đưa xã Khao Mang thoát nghèo bền vững.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20.10.2020

Chương trình phát thanh 19.10.2020

chương trình phát thanh 18/10/2020