• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày xuất bản: 08/05/2020 3:46:00 CH
Lượt đọc: 3208

 Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải với 33 đảng viên, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 36,4%, đảng viên nữ chiếm 12,1%. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ  nêu cao được tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công chức, người lao động thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

 

Cán bộ BQLR thường xuyên kiểm tra, bảo vệ rừng

Trong 5 năm qua, Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ đã phát huy được những thuận lợi, khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Việc nhận xét đánh giá, nhận xét  hằng năm được gắn với tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với kết quả khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm và kết quả nhận diện các  biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đây chính là tiền đề quan trọng để chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra như: Thực hiện trồng mới được 3.174,1 ha/ 2.500 ha đạt 126,9% nghị quyết; năm 2015 diện tích khoán 47.880,27 ha, năm 2020 diện tích giao khoán 53.097,86 ha tăng lên 5.217.59 ha so với đầu nhiệm kỳ đạt 110,8 % so với nghị quyết ; khai thác tận thu 760,8/ 750 tấn nhựa thông đạt 101,4% chỉ tiêu nghị quyết; thu mua chế biến 100 tấn chè búp tươi đạt 125,0% nghị quyết….Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đạt được kết quả quan trọng, rừng được quản lý bảo vệ cơ bản tốt. Cơ cấu loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái như: Thông, Sơn tra là những loài cây có tác dụng phòng hộ cao và có giá trị kinh tế cung cấp quả, gỗ, nhựa... Rừng trên địa bàn huyện đã phát huy tác dụng, nâng độ che phủ của rừng lên 67,07% so tăng 6,07% so với đầu nhiệm kỳ. Nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực về ý thức,  trách nhiệm trong công tác trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Nạn phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy giảm rõ rệt. Đặc biệt là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị phòng hộ của rừng mà còn trực tiếp tạo thêm nguồn thu nhập cho người làm nghề rừng, góp phần tích cực trong việc ổn định đời sống của người làm nghề rừng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2020, chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch hằng năm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ. Tập trung vào việc  thực hiện quy chế làm việc của Đảng viên.

Ba là: Nâng cao chất lượng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ được giao; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Bốn là: Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Coi trọng việc quản lý, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm là: Quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi. Vì vậy, tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển rừng bền vững là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Bảo vệ tốt được vốn rừng sẽ nâng độ che phủ, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học.

Với mục tiêu, phát triển kinh tế đồi rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc quy hoạch cho phòng hộ, sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân. Góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 26.9.2020

Chương trình phát thanh 25/9/2020

Chương trình phát thanh 24.9.2020