• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Web Counter
Đảng bộ huyện Mù Cang Chải: Kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày xuất bản: 13/09/2017 11:10:00 SA
Lượt đọc: 1139

 Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 33 chi, đảng bộ trực  thuộc, với trên 2.400 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định công tác cán bộ là một nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, do vậy Đảng bộ huyện thống nhất lãnh đạo toàn diện, đặc biệt sau 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3, khoá VIII của Đảng; 08 năm thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ đến năm 2020” và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020”, công tác cán bộ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, Đảng bộ huyện không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và năng lực chỉ đạo thực tiễn.

Đồng chí Vũ Đình Lợi – PBT Thường trực Huyện ủy

Phát biểu chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2017

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã phát triển cả về số lượng và chất lượng; việc bầu cử, phê chuẩn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định, bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; việc quản lý, sử dụng công chức đã dần đi vào nền nếp, hầu hết số công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đều có trách nhiệm với công việc và vị trí công tác được giao. Đặc biệt từ khi có Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ đến năm 2020”, đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được kiện toàn, củng cố, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, có năng lực thực tiễn tốt, có uy tín, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, thường xuyên quan tâm, phát hiện những cán bộ có năng lực, phẩm chất đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ kế cận từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

Công tác tổ chức cán bộ đã được bàn bạc, thảo luận dân chủ, khách quan tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Chất lượng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt, sau mỗi nhiệm kỳ về cơ cấu và chất lượng đều được nâng lên; đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số từng bước được củng cố, tăng cường, cụ thể đều tăng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015: Số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện: 39 đồng chí tăng 04 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tăng 5,56% so, Đại học tăng 11,43. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, Cao cấp tăng 0,63% so. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 13 đồng chí, tăng 02 đồng chí. Chất lượng cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn cụ thể: Cấp ủy cơ sở đương nhiệm 158 đồng chí, tăng 31 đồng chí. Trình độ chuyên môn Đại học tăng 20,62%; cao đẳng, trung cấp tăng 7,12%. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp tăng 1,74% , trung cấp 129 người tăng 17,08%, sơ cấp giảm 18,04 % . Cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở tăng 3,38% …Từ năm 2010 đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã bố trí, cử 193 đồng chí đi học Đại học; đào tạo cao cấp lý luận chính trị 44 đồng chí; đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 244 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 2, 3 là 227 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác Đảng cho 649 đồng chí; Bồi dưỡng QLNN cho 149 đồng chí.

Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, ban ngành trong huyện được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc Đảng, tính đồng bộ cũng như mối tương quan giữa trước mắt và lâu dài, chú trọng đến cơ cấu nữ, tỷ lệ nữ nên tỷ lệ nữ trong lãnh đạo cấp ban chiếm 14,29%; cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chiếm 26,32%; cấp phòng chiếm 24,59%; tuổi trẻ chiếm 3,19%. Lãnh đạo cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, ban ngành trong huyện có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên 91 đồng chí, chiếm 96,81%; có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị 46 đồng chí, chiếm 48,94%.

Công tác quy hoạch cán bộ luôn gắn với các khâu khác của công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông giữa cấp trên và cấp dưới trong cả hệ thống chính trị; bảo đảm phương châm “động”,“mở” và có ba độ tuổi. Tăng cường việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã không phải là người địa phương, để khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ của huyện trong những năm qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn đó là: Việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tổ chức, cán bộ chưa được thường xuyên; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ, nhất là trong công tác đánh giá cán bộ hằng năm; chưa chủ động trong việc kiện toàn khi thiếu khuyết, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chưa đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đầy đủ; việc đánh giá, phân xếp loại cán bộ của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhất là cơ sở còn hình thức, gây khó khăn cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.

Qua 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, Đảng bộ huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là;

Một là: Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức cán bộ phải được nghiên cứu, quán triệt một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Phải được phân tích, đánh giá và liên hệ thực tiễn một cách sâu sắc, tránh tình trạng phổ biến chung chung, hình thức. Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, dự báo đúng tình hình, bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị để có quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chi tiết, đảm bảo.

Hai là:  Đổi mới, trẻ hóa cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển, giữ vững đoàn kết nội bộ và ổn định chính trị.

Ba là: Nâng cao chất lượng đánh giá, sử dụng cán bộ một cách khách quan, khoa học, công tâm. Xử lý tốt các mối quan hệ giữa đức và tài, quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, giai cấp và dân tộc, tiêu chuẩn và cơ cấu, năng lực thực tế và bằng cấp, cán bộ đương chức và cán bộ về hưu... phù hợp với yêu cầu của mỗi loại cán bộ. Hết sức coi trọng việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ; giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, rèn luyện, thử thách, tuyển lựa cán bộ từ trong hoạt động thực tiễn và phong trào thực tế tại địa phương.

Bốn là:  Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ tại chỗ có tâm huyết công tác lâu dài tại vùng cao, thực sự khuyến khích những cán bộ có tài, trân trọng những cán bộ có công. Đồng thời xử lý nghiêm minh và kịp thời những người có sai phạm.

Năm là: Quan tâm tới cơ cấu hợp lý đối với cán bộ người địa phương, người nơi khác, cơ cấu các dòng họ, tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Để thực hiện tốt, hiệu quả, chiến lược công tác cán bộ, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung vào một số nhiệm vụ:

- Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, phân loại, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; tổ chức thực hiện Kết luận số 37/KL-TW, ngày 02/02/2009 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020, và các văn bản về công tác tổ chức cán bộ của Trung ương, của tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ (nhất là cơ sở xã, thị trấn); tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tuyến cơ sở về chính trị, quản lý nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể. Quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, có năng lực, có trình độ, có thành tích xuất sắc trong công tác, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người địa phương, đảm bảo cơ cấu cán bộ giữa các dòng họ, địa bàn dân cư, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo ở địa phương trong từng thời kỳ.

 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ trong cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có tính nguyên tắc của Đảng. Tích cực, chủ động xây dựng và từng bước thực hiện chiến lược cán bộ, vừa đảm bảo cho yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị lực lượng cán bộ cho các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp đến năm 2030. Làm tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo ra khâu đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện giai đoạn 2017 - 2020 và nhiệm kỳ tới theo quy hoạch, bảo đảm cân đối giữa chuyên môn và lý luận chính trị, kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, đào tạo xen kẽ các độ tuổi, cân đối các thành phần dân tộc; gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ, trọng dụng người có đức, có tài vào vị trí lãnh đạo, quản lý trong các ngành, ban, đoàn thể, các xã, thị trấn nhằm thu hút nhân tài lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ từ huyện xuống cơ sở và từ cơ sở về huyện, coi là khâu đột phá để phá vỡ thế trì trệ, ỷ lại hiện nay trong một bộ phận cán bộ từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là cán bộ chuyên môn trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban, đoàn thể huyện xuống cơ sở trước khi bổ nhiệm chức vụ phó, trưởng và tương đương.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hằng theo quy định, bảo đảm đánh giá đúng thực chất. Kịp thời thay thế các cán bộ yếu kém về năng lực, vi phạm pháp luật, có 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công tác đánh giá phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 21.5.2018

Chương trình phát thanh 19/5/2018

Chương trình phát thanh 18/5/2018