• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa
Ngày xuất bản: 01/08/2019 10:43:00 SA
Lượt đọc: 2278

 Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930, những chiến sỹ làm công tác lý luận, làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên, những văn nghệ sỹ, những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

Sau hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ,.. Đặc biệt, vào ngày 01/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”; nhân kỷ niệm “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; năm 2007 sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tại hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã La Pán Tẩn

Trong thời gian qua công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước vào công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua nhiều khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; chủ động, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, âm mưu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; đổi mới, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Để tiếp tục phát huy truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Huyện Mù Cang Chải tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Trọng tâm là thực hiện nghị quyết Trung ương 6, 7, 8, 9,10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” học tập và làm theo Bác; kế hoạch 183-KH/HU về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019; kế hoạch 170- KH/HU, thực hiện Chương trình hành động số 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 35 - CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền công tác xây dựng đảng, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các cơ quan đơn vị ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện Mù Cang Chải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ Tuyên giáo phải tâm huyết, gắn bó, say mê với nghề nghiệp, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Hùng Mạnh

Ban Tuyên giáo MCC

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 20/01/2020

Chương trình phát thanh 18/01/2020

Chương trình phát thanh 17/01/2020