• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải cụ thể hóa chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái.
Ngày xuất bản: 27/12/2019 2:47:00 CH
Lượt đọc: 2696

 Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mù Cang Chải đã đặt ra mục tiêu là năm tăng tốc để phấn đấu hoàn thành, về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU và kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Mù Cang Chải đã thống nhất ban hành Kế hoạch 170-KH/HU ngày 01/3/2019 về “Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận sô 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” với quyết tâm chính trị cao nhất theo phương trâm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

 

Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với những bài học kinh nghiệm có được từ những kết quả đạt được trong năm 2019, trên cơ sở định hướngnhững nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, để tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, ngày 18/12/2019, Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Kế hoạch số 210-KH/HU về “Thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020”.

Kế hoạch 210-KH/HU của Huyện ủy Mù Cang Chải về thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy tiếp tục là một sản phẩm của trí tuệ tập thể, thể hiện sự chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy cũng như các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, căn cứ vào điều kiện thực tiễn cụ thể của huyện và các nguồn lực, Kế hoạch 210-KH/HU của Huyện ủy đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực, cụ thể: Về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh như: Tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kể hoạch số 72-KH/TU, ngày 02/01/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái, đảm bảo hiệu quả, đúng lộ trình, phù hợp với thực tế địa phương. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, xây dựng văn hóa công sở trong toàn hệ thống chính trị “Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân ”.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng quà chúc mừng 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

Tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn các xã; phấn đấu hoàn thành kiên cố hóa ít nhât 80 km đường giao thông nông thôn (trong đó 30 km đường tiêu chuẩn, 50 km đường đặc thù) và ít nhất 1.000 hộ dân có đường bê tông từ đường bản vào ngõ nhà mình; Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 518,5 tỷ đồng; Triển khai xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với ít nhất 01 sản phẩm (Mật ong Mù Cang Chải); Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ cồng nghiệp, xây dựng cơ bản, gắn với bảo vệ bền vững môi trường, phân đấu giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN (giá so sánh 2010) đạt trên 380 tỷ đồng; Ưu tiên thúc đẩy phát triển mạnh du lịch, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du lịch; tích cực thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch theo hướng bền vững tại huyện. Phấn đấu số lượt khách du lịch đến với huyện đạt trên 160.000 lượt, trong đó có 39.000 lượt khách quốc tế; Doanh thu từ du lịch đạt trên 95 tỷ đồng. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm thị trường, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn đạt trên 260 tỷ đồng. Đẩy mạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương phấn đấu giá trị sản xuât xây dựng (giá so sánh 2010) đạt trên 370 tỷ đồng. Triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào huyện; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phấn đấu thu hút được ít nhất 03 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào địa phương, thành lập ít nhất 05 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã 100 tổ hợp tác trong năm 2020. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật, tăng cường chỉ đạo thu ngân sách; chỉ đạo rà soát nguồn thu, xây dựng kịch bản chi tiết các nguồn thu cân đối, thu từ nguồn giao đất để hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2020 theo từng tháng và phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 132 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối 84 tỷ đồng.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin, truyền thông, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà trường, mỗi lớp học thực sự là “nhà trường, lớp học hạnh phúc”; Hoàn thành việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. Nâng cao chât lượng giáo dục toàn diện, giáo dục dân tộc và giáo dục mũi nhọn.

 

Huyện Mù Cang Chải tặng hoa chúc mừng trường THCS Nậm Khắt nhân dịp đón trường chuẩn.

Thí điểm xây dựng ít nhất 03 mô hình trường học du lịch, 02 mô hình trường học hạnh phúc tại những cơ sở giáo dục có điều kiện; Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông huyện, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vê xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời xây dựng hình ảnh con người Mù Cang Chải “Đoàn kêt, tự tin, thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình”. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó vói biến đổi khí hậu; Mỗi xã triển khai trồng mới và chăm sóc ít nhất 2km đường hoa trên địa bàn (ưu tiên các vị trí phù hợp dọc Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 175B). Tăng cường củng cố Quốc phòng - an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Các đồng chí lãnh dạo huyện phối hợp khảo sát du lịch trên địa bàn huyện

Đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng; Nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; tiếp tục tăng cường công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành nhà nước; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần chủ động, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chinh trị và Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái. Ngoài ra Huyện uỷ Mù Cang Chải còn đề ra 30 chỉ tiêu cụ thể cho công tác phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 19 chỉ tiêu về xã hội và môi trường. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 210, Huyện uỷ đã chỉ đạo các ngành, cơ quan đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục triển khai đến cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, xã, thị trấn có lộ trình theo từng tháng, quý và báo cáo kết quả thực hiện cho huyện kịp thời để đảm bảo kết quả các chỉ tiêu của kế hoạch số 210, từ đó có định hướng kịp thời phù hợp với thực tiến của địa phương. Việc đề ra kế hoạch 210 là tiền đề và định hướng quan trọng cho huyện Mù Cang Chải trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 cho huyện Mù Cang Chải, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo của huyện trong năm 2020.

A Lù

Tin khác

 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mù Cang Chải.
 • Chương trình Du lịch "Mùa nước đổ" và các hoạt động hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" khu vực miền tây, tỉnh Yên Bái.
 • Mù Cang Chải khai trương chợ nhân đạo năm 2020
 • Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm các mô hình kinh tế tại các xã khu II.
 • Lễ ra quân Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải)
 • Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Mù Cang Chải triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” năm 2020.
 • Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hoàn thành 100% Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước ngày 2025
 • Đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nông Việt Yên dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • 91-100 of 1545<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 13/8/2020

  Chương trình phát thanh 12/8/2020

  chương trình 11.8.2020