• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Ngày xuất bản: 23/11/2015 6:58:09 SA

  I. TÊN THỦ TỤC: Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận và có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận.

Bước 3: Trả Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

+ Cán bộ viết phiếu thu phí và lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận nộp tiền trực tiếp cho cán bộ ghi phiếu thu phí và lệ phí.

+ Cán bộ trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu người nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký nhận vào Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Trường hợp người đến nhận hộ Giấy chứng nhận thì phải có giấy uỷ quyền.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian mười lăm (15) ngày.

 Riêng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bị mất giấy chứng nhận thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận ba (03) lần trong thời gian không quá mười (10) ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

Trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất, giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Thời gian thực hiện không quá ba mươi (30) ngày làm việc.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

c) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

IX. PHÍ,LỆ PHÍ:

+ Phí thẩm định cấp lại  quyền sử dụng đất:

Đất làm nhà ở:

Quy mô diện tích từ 100m2 trở xuống: 40.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 100m2 đến 200m2: 45.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 200m2 đến 40m2: 55.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 400m2 trở lên: 80.000 đồng

Đất sản xuất:

Quy mô diện tích 0,1ha trở xuống: 52.500 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,1ha đến 0,2ha: 60.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,2ha đến 0,3ha: 65.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,3ha đến 0,4ha: 70.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,4ha đến 0,5ha: 77.500 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,5ha trở lên: 105.000 đồng

Đất kinh doanh:

Quy mô diện tích từ 0,1ha trở xuống: 70.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,1ha đến 0,2ha: 90.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,2ha đến 0,3ha: 100.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,3ha đến 0,4ha: 110.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,4ha đến 0,5ha: 120.000 đồng

Quy mô diện tích từ trên 0,5ha trở lên: 250.000 đồng

+ Mức thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận:

Tại phường là: 20.000 đồng/một giấy;

Tại các khu vực khác: 10.000 đồng/một giấy.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất  đai;

+ Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất;

+ Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

+ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đính số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

+ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Thông tư 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

+ Thông tư 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

    + Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Thông tư số 20/2010 ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành qui định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

+ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành qui định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

+ Quyết định hiện hành của tỉnh Yên Bái về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái;

+ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI : Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

TIN KHÁC

 • Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 22/6/2019 củ UBND huyện Mù Cang Chải về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn triển khai thực hiện chỉ thị số 31-CT/HU ngày 15/8/2018 của ban thường vụ huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 phương hướng nhiệm vụ quý 3/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • 1-10 of 136<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 26.11.2020

  chương trình phát thanh 25.11.2020

  chương trình phát thanh 24.11.2020