HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch Thường trực

 

2

Giàng A Vừ

Phó Chủ tịch

 

 
 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban

 

 2

 Hoàng Văn Túc

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN PHÁP CHÊ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Đặng Tuấn Hùng

Trưởng ban

 

 2

Vàng A Páo

 Phó Trưởng ban

 

 
 

BAN DÂN TỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Mùa A Páo

Trưởng ban

 

 2

 Lương Thị Hợi

 Phó Trưởng ban

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết