• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 15/03/2018 3:22:43 SA

 

UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  02TB-VP

       Mù Cang Chải, ngày 16tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND

huyện Mù Cang Chải.

 
 

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo:

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND, UBND huyện vào ngày 10 và 20 hàng tháng kể từ tháng 01/01/2018 đến tháng 30/6/2018, nếu trùng vào ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế đó (trường hợp Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện tiếp thay) cụ thể như sau:

 

Thời gian

Chủ trì tiếp công dân

Ngày 10/01/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22/01/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 09/02/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/02/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 09/3/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/3/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 10/4/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/4/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 10/5/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21/5/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 11/6/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20/6/2018

- Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- TT. UBND huyện;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chánh VP;

- Lưu: BTCD huyện.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

                      Hà Hải Sơn

LỊCH TIẾP DÂN KHÁC

 • Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 09-TB/BTCD ngày 17/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo kết luận tiếp công dân ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Hội đồng nhân vân và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo chương trình công tác của thường trực HĐND và UBND huyện tháng 5 năm 2017
 • Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Lịch trực, tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân
 • Thông báo Kiện toàn phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, công chức thực hiện công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp Công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải.
 • 1-15 of 17<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trinh phát thanh ngày 14.9.2019

  Chương trình phát thanh 13/9/2019

  Chương trình phát thanh 12/9/2019