• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Thông báo lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 15/03/2018 3:18:54 SA

 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 


Số:  03 /TB- BTCD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

      Mù Cang Chải, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân  huyện Mù Cang Chải về việc thành lập Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải.

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải.

Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải Thông báo Lịch thường trực tiếp công dân thường xuyên giúp Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện năm 2018.

(có Lịch trực chi tiết kèm theo)

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Ban Tiếp công dân thông báo để toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- TT. UBND huyện;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Chánh VP;

- Lưu: BTCD huyện.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

                      

 

 

Hà Hải Sơn

 

LỊCH TRỰC, TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018)

 

 

 

TT

 

 

Ngày trực

 

Họ và tên

 

Ghi chú

 

1

 

Thứ 2

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

2

 

Thứ 3

 

Hà Hải Sơn, Nguyễn Tiến Tuấn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

3

 

Thứ 4

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

4

 

Thứ 5

 

Hà Hải Sơn, Trần Ngọc Hiệp, Lê Thị Ngọc,

Khang Thị Mào

 

 

5

 

Thứ 6

 

Hà Hải Sơn, Lê Thị Ngọc, Khang Thị Mào

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 21.2.2020

Chương trình phát thanh 20/02/2020

Chương trình phát thanh 19.2.2020