• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện
Ngày xuất bản: 15/03/2018 1:46:53 SA

                                                                                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

                                                                     Mù Cang Chải, ngày  16 tháng 01 năm 2018

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

 
 

 

 

Tôi Giàng A Tông – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng. Tuy nhiên, do nhiệm vụ công tác và đi kiểm tra, đôn đốc cơ sở nên việc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ không được thường xuyên theo lịch tiếp công dân. Để duy trì tốt chế độ tiếp công dân theo quy định và không làm ảnh hưởng đến việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tôi ủy quyền cho các phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thay tôi điều hành, trực tiếp tiếp công dân định kỳ theo quy định tại trụ sở tiếp công dân huyện khi trùng vào thời gian tôi đi công tác, có trách nhiệm báo cáo việc giải quyết tiếp công dân để thống nhất giải quyết.

Giao n phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhân dân được biết./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- TT. UBND huyện;

- Các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Chánh, các phó Văn phòng;

- Trưởng ban TCD huyện;

- Lưu: VT; BTCD.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Giàng A Tông

LỊCH TIẾP DÂN KHÁC

 • Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
 • Thông báo số 01 ngày 18/02/2020 của Ban Tiếp công dân huyện ề Kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 03/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 24-TB/VP, ngày 09/10/2019 của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Mù Cang Chải về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 324/BC-UBND, ngày 09/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Quy chế số 06-QC/HU ngày 09/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 2182-QĐ/HU ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc ban hành nội quy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy
 • Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 09-TB/BTCD ngày 17/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo kết luận tiếp công dân ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 08/TB/BTCD ngày 14/7/2019 của Ban tiếp công dân thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện MùCang Chải
 • Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Hội đồng nhân vân và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải
 • Giấy ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện
 • 1-15 of 24<  1  2  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh 14/8/2020

  Chương trình phát thanh 13/8/2020

  Chương trình phát thanh 12/8/2020